Huff Olasılık Modeli – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Huff Olasılık Modeli – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

3 Ekim 2022 Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli nedir Elm Modeli nedir Logit model Ekonometri Probit model 0
Ticaret Disiplini

Huff Olasılık Modeli

Huff modeli aslında bir yerçekimi modelidir, çünkü mesafe ve kütle (bu durumda mağazanın satış alanı) kavramlarını kullanır. i noktasında bulunan bir tüketicinin j mağazasında alışveriş yapması olasılığını Pij sağlaması açısından olasılıklı kabul edilir.

Her mağaza için beklenen potansiyel tüketici sayısı, genellikle hücre olarak adlandırılan belirli bir coğrafi alandaki toplam tüketici sayısına olasılık uygulanarak hesaplanabilir.

Yalnızca yüzey alanı ve mesafe dikkate alınarak, bu model, ticaret alanının farklı hücrelerine ön bir coğrafi bölünmenin gerekliliğini gösteren kontrol edilemeyen değişkenler (potansiyel müşterilerin sosyo-demografik kriterleri) karşısında homojen alanlara uygulanmalıdır. o

Bu bölünme, bir yanda nihai doğal kopuşları ve iletişim hatlarını, diğer yanda incelenen ticaret bölgesinin diğer ticaret alanlarına doğru ve bunun tersini de göz önünde bulundurmalıdır.

Huff modeli, perakende cazibe olgusunun anlaşılmasında iki temel hükme dayandığı için orijinaldir: perakende yerçekimi yasası ve Luce’un seçim aksiyomu, diğer bir deyişle, mağaza kullanışlılığı ile ilgili olarak tüketici mekansal davranışının stokastik karakteri üzerine yapılır.

Bu model, hiyerarşik sistemlerin problemlerini, ürün sınıflandırması sorununu ve ticaret alanlarının süperpozisyonu sorununu entegre ederek, kentsel alanlardaki çekim çalışmalarının sınırlamalarına bir cevap sağlar. Belirli bir ticaret alanındaki tüm rakiplerin dikkate alındığı hiyerarşik problemler dikkate alınır.

Ürün sınıflandırması, ürün başına farklı bir model içeren く katsayısı aracılığıyla görünür. Son olarak, bu model bireysel bir tüketici ziyareti olasılığı ve toplam düzeyde, incelenen bölgenin (mahalle, şehir, bölge, vb.) her hücresi için olası bir sıklık yüzdesi sağladığından, ticaret alanlarının örtüşmesi temsil edilmektedir.

Ancak bazı zorluklar Huff modelinin uygulanmasını sınırlar:

– modelin kullanımı, hem potansiyel tüketiciler hem de mağazalar açısından eşit olarak homojenlik koşuluyla sınırlandırılmıştır;
– bazı durumlarda yeterli olduğu kanıtlanabilse bile, dikkate alınan değişken sayısının yetersiz olması açıklama gücünü önemli ölçüde azaltır.
– hiçbirinin gerçekten tatmin edici olmadığı katsayıların belirlenmesi için tahmin prosedürleri için birkaç teklif var.

Mikro-analitik mağaza seçimi modelleri, homojenlik kısıtlamasının gevşetilmesine izin vermiştir. Huff modeline, mağazaların imajı ile tüketicilerin kendileri hakkında sahip oldukları imaj arasındaki uyumun bir göstergesini ya da Poisson regresyonunun yardımıyla tüketici özelliklerini ve alışveriş merkezlerinin özelliklerini hesaba katmaya yönelik yerçekimi modellerinin uzantısını sunarlar. davranış üzerinde etkisi olabilir. Poisson regresyonunda açıklanacak değişken, alışveriş merkezlerine yapılan aylık ziyaret sayısıdır.

Aslında, yukarıda bahsedilen sorunlar, Huff modelinin genelleştirilmesi ve mekansal etkileşim modelleri kavramı ile çözülebilir. Bu model yine de çok sayıda araştırma çalışmasının uygulanmasına izin vermiştir. Bazı çalışmalar, Huff modelini mağaza imajını dahil ederek genelleştirmeye bile çalıştı.

Profesyonel dünya da aynı şekilde benimsedi ve hem Fransa’da hem de ABD’de perakende satış yerinin ön araştırmalarında, özellikle site belirleme aşamasında sıklıkla tavsiye edildi.


Elm Modeli nedir
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli nedir
Logit model Ekonometri
Probit model


Aslında, tahmin gücü, süpermarketler veya alışveriş merkezleri gibi birçok durumda kabul edilebilir bir kesinlikte olsa da, mağazaların konumu, diğer birçok değişkenin dikkate alınmasını gerektirir. Bu modelin genelleştirilmesi, mekansal etkileşim fikrine dayanır.

Mekânsal etkileşim, mesafe ne olursa olsun, insanoğlunun bilgi ve ürün alışverişinde bulunmak üzere hareket etmesine izin verdiği ölçüde, aslında insan davranışının belirli bir özelliğidir. Mekânsal etkileşim modelleri çarpımsaldır, çünkü bir kutbun tüm öğeleri ile diğer kutbun tüm öğeleri arasındaki etkileşimlere dayalı olarak tasarlanırlar.

Bölgesel ekonomi uzmanlarının çalışmaları ve Dodd’un etkileşim hipotezi, Wilson’un entropi modeli ve Stouffer’ın fırsat modeli üzerine kurulmuştur.

Bu çok genel bir biçimde verir:

Ti, i ve j bölgeleri arasındaki etkileşimin bir ölçüsüdür;
W (1), bölge i ile ilişkili kütlenin bir ölçüsüdür; i
W (2), j bölgesi ile bağlantılı kütlenin bir ölçüsüdür; j
Cij, bir mesafe (veya seyahat maliyeti) ölçüsüdür; N, tahmin edilecek bir parametredir; K bir orantı sabitidir.

Bu modelin uygulamaları hem ev-işyeri ilişkisindeki habitat hem de perakende ile ilgilidir.

Mekansal Etkileşim Modelleri

Huff modelini genelleştirme fikri bu nedenle 1970’lerin başında havadaydı. Pazarlamada Nakanishi ve Cooper, değişkenlerden katsayıları tahmin etmek için daha basit bir çözümleme yöntemi önerirken bunu üstlendi.

Değişkenler artık mesafe ve kütle ile sınırlı değildir ve sayıları teorik olarak sınırsız olabilir. İncelenen perakende cazibesinin açıklanmasında mesafenin artık önemli olmaması mümkündür. Mekânsal kısım ve mekânsal olmayan kısımdan oluşan bir model empoze edilmeye çalışıldı, ancak bilimsel meşruiyeti sorgulandı.

Bu modelin uygulanması birkaç yıl boyunca zorluklarla karşılaştı. Bunlar, değişkenlerin ölçüm ölçekleri, verilerin durağanlığı ve uygun bir coğrafi bölümleme ve bu modelin nesnel bir biçim ile öznel bir biçim arasında ayrım yapmasına izin veren sözde öznel değişkenlerin entegrasyonu ile ilgiliydi.

MCI Modeli

Bir önceki bölümde bahsedilen Huff modelinin genelleştirilmesi Nakanishi ve Cooper’ın eseriydi ve bir yanda yerçekimi modellerine yakın uzamsal etkileşim modelleri ile ilgilidir.

Tüketicinin çekiciliği, pazar payları ve pazarlama eylemleri arasındaki genel olarak orantılı bir ilişkinin yardımıyla ölçülebilir. Bu teoremin formalizasyonu aşağıdaki gibi sunulabilir.

MCI modelinin geliştirilmesi aşamalar halinde gerçekleştirildi. Promosyonların çekiciliği bağlamında kullanılan önerisi belirleyiciydi, çünkü modelin formülasyonunun uygulamasında uzamsal olmamasıyla (diğer bir deyişle mesafe dikkate alınmaz), iki model kategorisi bulunabilir. 

Bir yandan pazar payı modelleri, daha genel olarak seçim payı modelleri geliştirildi, çünkü bu modeller bir seçim çerçevesinde de uygulandı. Öte yandan, Huff modelinde olduğu gibi ticaret alanının coğrafi bölünmesine dayalı olarak oluşturulan ve modelde i göstergesi (i bölümün bir hücresi olmak üzere) ile temsil edilen alanlar kullanılarak mekansal MCI modelleri önerilmiştir.

İkinci kategori daha da geliştirilmiştir. Reilly yasasında ve Huff modelinde değişken mesafenin mevcudiyeti ile sembolize edilen yerçekimi yönü, MCI modeli durumunda, coğrafi bölümün hücrelerine karşılık gelen bir gösterge ile temsil edilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir