Maddi Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Maddi Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

19 Temmuz 2022 Bedensel zararlar nedeniyle tazminat Cismani Zarar tazminat Ticari itibarın ZEDELENMESİ Yargıtay kararı 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Maddi Yükümlülükler 

Katı bir yorumda, her türlü maddi durumu açıklama yükümlülüğü ‘sözleşme akdedilmeden önce’ gerçekleşmelidir. Buna göre, ‘Poliçe düzenlensin veya düzenlenmesin, sigortalının teklifi sigortacı tarafından kabul edildiğinde, bir deniz sigortası sözleşmesi yapılmış sayılır.

‘Sözleşme yapılmadan önce’ sözleriyle bir zaman sınırı belirlenir. Sözleşme yapıldıktan sonra sigortalının bilgisine ulaşan herhangi bir maddi durumun açıklanması gerekmediği izlenimini verirler.

Devam eden bir ifşa yükümlülüğünün olmadığı görüşü, en yetkilisi Niger Co Ltd v Guardian Assurance Co Ltd davasında, Lord Sumner’ın Lordlar Kamarası’ndan, bunun ötesine geçeceğine işaret ettiği bir dizi dava tarafından desteklendi. bir sigorta sözleşmesinde yapılan her değişikliğin, genel açıklamanın zorunlu hale geldiği bir durum yarattığını söyleme ilkesidir.

Görev bir kez ‘bağlandığında’, başka bir açıklama görevinin olmadığı düşünülüyordu; daha sonra ne olursa olsun, sigortalının sigortacılarla iletişim kurmasına gerek yoktur.

Görüldüğü gibi, The Litsion Pride, ilk etapta da olsa, sözleşmenin ifasından sonra da azami iyi niyet yükümlülüğünün devam ettiğini kategorik olarak benimsemiştir. Bunu akılda tutarak ve geçersiz kılan veya galip gelen öncülden yola çıkarak, ifşa yükümlülüğünün dayattığı zaman sınırının ötesine geçtiği iddia edilebilir.

Açıktır ki, azami iyi niyet yükümlülüğünün bir parçası olarak, sigortalının kendisine verdiği tüm ilgili bilgileri sigortalıya dahil etmesi zorunludur; ve her halükarda, aynı görev, sigortalının, ilk ihbardan sonra edindiği diğer maddi bilgileri, bilhassa ilk başta verdiği bilgilerle maddi olarak çelişiyorsa, bildiği gibi ve olduğu zaman sigortacıya vermesini gerektiriyordu. 

Bu davada sigortalılar, poliçenin geçerlilik süresi boyunca, seyahat hakkında ‘ilgili bilgiler’ ile sigortacıya bildirimde bulunmadığından, azami iyi niyet yükümlülüğünü ihlal ettiklerine karar verildi. Savaş Riski Alım Satım Garantileri nedeniyle, sigortalıların ek prim bölgelerine yapılacak seferler hakkında mümkün olan en kısa sürede sigortacıları bilgilendirmeleri gerektiği belirtilmelidir.

Sayın Yargıç Hirst’ün yukarıda zikredilen açıklamaları, ifşa etme görevinin devam eden bir görev olduğunu göstermektedir. Bu durumda, “sözleşme yapılmadan önce” ifadesi gereksizdir. Bu belki de Lord Jauncey’nin Banque Keyser v Skandia’da, ifşa yükümlülüğünün kapsamını şartlara uygun olarak sınırlamaya hevesli olan endişesini açıklıyor.

‘Genel olarak, bir savaş bölgesine giren bir gemi veya sigortalının ifşa etmemesi gibi istisnai durumlara tabi olarak, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflardan herhangi birinin bilgisine gelen üstteki gerçekleri açıklama yükümlülüğü yoktur. bir iddiayla ilgili tüm gerçekler’. Bunların genel kuralın sadece iki istisnası olup olmadığı tam olarak açık değildir. Ancak rahatsız edici olan, bu cümlenin son bölümünün öngördüğü bilgi yelpazesinin gerçekten çok geniş olmasıdır.

Konuyla ilgili iki görüş vardır ve her ikisi de sigortalının konumu açısından hayati öneme sahiptir. Söylemeye gerek yok ki, bir sigortalının ifşa yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için öncelikle yükümlülüğünün kapsamı konusunda kesin olarak açıklığa kavuşturulması gerekir.

Bu konu daha yüksek bir mahkeme tarafından doğrudan ve kesin olarak açıklığa kavuşturulana kadar, bir sigortalıya azami iyi niyet yükümlülüğünün ağır bastığı gerçeğini dikkate alması tavsiye edilir. En üst düzeyde iyi niyetin, diğer tüm görevlerinin kaynağının kaynağı olduğunu akılda tutmakta yarar vardır.

Konumundan taviz vermemek için, sözleşmenin kurulmasından önce ve sonra bildiği tüm “maddi” koşulları ve sigortalanan riskleri etkileyebilecek “ilgili” gerçekleri açıklamalıdır.


Ticari itibarın ZEDELENMESİ Yargıtay kararı
Bedensel zararlar nedeniyle tazminat
Haksız fiil nedeniyle tazminat
Manevi zararın ispatı
Tazminat davası
Cismani Zarar tazminat
Manevi tazminat zenginleşme aracı olamaz
TBK 58. Yargıtay kararları


Maddi Durum

Bir sigortalıya, kendisi tarafından bilinen “her maddi durumu” ifşa etme yükümlülüğü, onu ifşa etmesi gereken riskle ilgili hangi bilgilerin olduğuna karar vermek zorunda kalmasına neden olur.

Kanuni gereklilik, yalnızca “ihtiyatlı bir sigortacının primi tespit etme veya risk alıp almayacağını belirleme konusundaki kararını etkileyebilecek” “maddi koşulların” açıklanması gerektiğidir. Sözleşmenin imzalanmasından önce, hangi bilgileri ifşa etmesi gerektiğine karar vermesi gereken kişi sigortalıdır.

Belirli bir koşulun maddi olup olmadığı sorusu, kendisini saf olgulardan birine dönüştürür. Açıklanmayan bir gerçek, bir durumda önemli olabilir, başka bir durumda olmayabilir; bir dönemde maddi olabilir, başka bir dönemde olmayabilir.

Konu tamamen olgusal olduğundan, belirli bir durumu maddi veya maddi olmayan tüm davaları incelemek beyhude bir çalışma olacaktır. Bu nedenle bu kısım, yasanın yalnızca tartışmalı olan veya yakın zamanda yargı denetimine tabi tutulan yönlerini inceleyecektir.

Önemlilik ve Kaçınma

Önemlilik testi ve buna bağlı olarak ifşa etmemenin hukuki etkisine ilişkin soru, bu hukuk alanında son zamanlarda büyük tartışmalara yol açan iki ana konudur. Bir süre için, CTI davasında önemlilik ve sözleşmeden kaçınma konusunun ifşa edilmemesi gerekçesiyle Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alındığı düşünüldü.

Ancak bu sorunlar yakın zamanda Pan Atlantic Insurance Co Ltd ve Another v Pine Top Insurance Co Ltd’de yeniden gündeme geldi ve burada Lordlar Kamarası 200 yılı aşkın bir geçmişe sahip “uzun süredir devam eden bir ihtilaf” olarak kabul ettiği şeyi nihayet çözdü. Meclisin kararını tartışmaya geçmeden önce, konuyu daha iyi anlamak için, The Pine Top davasının önünde olduğu gibi, CTI davasının ortaya koyduğu yasadan kısaca bahsetmek gerekir.

CTI davasında Temyiz Mahkemesi, maddi bir gerçeğin ifşa edilmemesinin etkisini belirlemek için yalnızca bir test olduğuna karar verdi: Belirlenen ölçüt, gerçek veya özel sigortacı değil, varsayımsaldır. Bir durumun, ancak ifşasının ihtiyatlı bir sigortacının zihnini kesin olarak etkilemiş olması durumunda önemli olduğuna karar verildi.

Fiili veya belirli sigortacının ifşa edilmeyen gerçek veya yanlış beyan tarafından sözleşmeye girmeye teşvik edilip edilmediği önemsiz kabul edildi. Dava, uygulanması gereken tek bir kriter olduğuna karar verdi. Önemlilik ve sözleşmeden kaçınma hakkı, ifşa edilmeyen bilgilerin ihtiyatlı bir sigortacı üzerindeki fiili etkisinin kanıtlanmasıyla belirlendi.

Öne sürülen hukuk ilkesi şuydu: Eğer ifşa edilmeyen bilgiler ihtiyatlı bir sigortacıyı rizikoyu daha ağır şartlarla reddetmeye veya kabul etmeye yönlendirecekse, bu tek başına belirli bir sigortacıya sözleşmeden kaçınma hakkını vermek için yeterliydi. Söz konusu sigortacının ifşa edilmeyen bilgiler tarafından sözleşmeye girmeye gerçekten teşvik edilip edilmediğinin bir önemi yoktu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir