Mağaza Konumunda Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mağaza Konumunda Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Ekim 2022 Fatura başına adet nasıl arttırılır Mağazada satış arttırma teknikleri Perakende mağaza satış Artırma teknikleri 0
Pazarın Doğası

Mağaza Konumunda Pazarlama

Mağaza konumu, perakendecilik literatürünün tutarlı bir bileşeni olmuştur; örneğin, tüketici mağaza seçimi, mağaza değerlendirmesi ve site araştırmasının çeşitli yönleri üzerinde çalışanlardan derlemeler yoluyla coğrafyanın perakendecilik ve pazarlamadaki rolünü vurgulayan ilk metinlerden kaynaklanmaktadır. Perakende organizasyonları tarafından yönetilebilecek konumun stratejik yönlerini tanımlamaya ve izole etmeye yönelik daha yeni girişimlere adım atmak gerekir.

Bu arka plana dayalı olarak, mevcut bölümün amacı, yeni bir araştırma gündeminin başlangıcını teşvik etmeye yardımcı olmak amacıyla perakende mağaza konumu hakkında mevcut literatürün temel özelliklerini ana hatlarıyla belirtmek ve bunun bir eleştirisini sunmaktır. En başından itibaren, bu bölümü öncekilerden ayırt etmek önemlidir.

Örneğin, perakende kuruluşları tarafından kullanılan mağaza konumu modellerine genel bir bakış sağlar; coğrafi sistemleri ve bilgiyi vurgular; ve perakende gelişiminde kullanılan mekansal stratejilere odaklanır.

Mevcut bölüm, bu konuların her biri için kritik bir bağlam sağlar. Bunu ilk bölümde, coğrafi ve pazarlama geleneklerine referansla konum araştırmasının mirasını özetleyerek yapar. Özellikle, perakendeciliğin değişen mekansal yapısını tanımlayan ve analiz eden bugüne kadarki çoğu perakende lokasyon araştırmasının “pozitivist” ve “ampirik olarak yönlendirilmiş” doğasının önemini vurgulamaktadır.

Tartışma, perakendecilerin stratejik kararlarının zaman ve mekanda nasıl oynandığına ve özellikle de yer kararlarının nasıl verildiğine ilişkin anlayış boşluğunun altını çizmeye hizmet ediyor.

Sonuç olarak, bu tema, doğrudan bu konuyu ele alan son konum araştırmalarına atıfta bulunan daha derinlemesine tartışılmaktadır. Bununla birlikte, bu genel bakış, bir başka önemli temayı, perakende rekabetinde coğrafyanın merkezi rolünü ve ele alınan perakende firmalarının ekonomik gücünü kontrol etmek (ve bazı durumlarda geliştirmek) için bir araç olarak düzenleyici sistemlerin önemini göstermektedir.

Tartışma, doğal olarak perakendecilerin kurumsal stratejilerinin ve tüketici kültürünün perakende geliştirme biçimi üzerindeki ikili etkisini vurguluyor ve mağaza lokasyon araştırmacılarının “yeni perakendecilik” üzerine tartışmaları bir araya getirerek lokasyon ve tüketici seçimi politikalarını keşfetme ihtiyacına işaret ediyor. 

Konum Araştırma Geleneği

Tartışma için faydalı bir başlangıç ​​noktası, perakende lokasyon araştırmasının tarihsel olarak nasıl geliştiğine ilişkin taslaktır. Perakende satış yerinin, son yirmi yılda neredeyse hiç ihmal edildiği iddia edilebilecek bir alan olduğu sonucuna varıyorlar.

Bunun için gösterdikleri nedenler, perakendecilerin gelişimi için lokasyon analizinin pratik önemi; ve coğrafyacıların kendilerinin üniversite işletme okullarında disiplinler arası perakende çalışmalarının ön saflarında yer almış olmaları. Konumun stratejik boyutlarını ele almadaki artan yetersizliği nedeniyle mevcut araştırma külliyatını eleştirdiler. Detaylandırmaya devam ederlerken:

Jones ve Simmons, perakende satış lokasyonuna yönelik “akademik” ve “uygulayıcı” yaklaşımlar arasındaki artan yakınlaşma hakkında yorum yaparken, coğrafya ve yönetim/pazarlama arasındaki kavramsal bağlantılara değil, öncelikle lokasyon analizi tekniklerine atıfta bulunuyorlardı.

Gerçekten de, bir süre için, iki disiplin, farklı başlangıç ​​noktalarından, birbirinden habersiz aynı hedefe neredeyse paralel rotalarda seyreden gemiler gibi görünüyordu. Yine de, her ikisinin de potansiyel olarak, yaklaşımların, çerçevelerin ve tekniklerin daha yakın bir birleşiminden kazanacağı çok şey vardır, çünkü birincisi, mekanın kritik önemini ve nasıl yapılandırıldığını ve ikincisi, önemli mekansal izleri olan kararlara nasıl ulaşıldığının anlaşılmasını sağlar.


Mağazada satış arttırma teknikleri
Fatura başına adet nasıl arttırılır
Satışı artırmak için fikirler
Kıyafet satış Teknikleri
Perakende mağaza satış Artırma teknikleri
Ciro arttırıcı çalışmalar
Satış arttırma teknikleri pdf
Satış arttırma oyunları


Coğrafyacıların Katkısı

O halde, perakende konumuyla ilgili araştırmaların çoğunun, perakende alanında çalışan ve üç temayı kapsayan coğrafyacılardan gelmesi belki de şaşırtıcı değildir. İlk olarak, mağazaların, alışveriş merkezlerinin ve perakendecilerin makro ölçekli dağılımı ve alışveriş yapanların davranış kalıpları açısından perakendeciliğin mekansal kalıpları üzerinde önemli miktarda çalışma yapılmıştır; mikro ölçekte mağaza ve merkezlerin iç düzenlemelerinin ve alışveriş yapanların hareketleriyle olan ilişkilerin incelenmesini içeriyordu.

Brown’ın 1992 sentezi, neo-klasik, davranışsal ve yapısalcı paradigmalar içindeki bu tür çalışmaların çoğu için tipiktir. İkinci coğrafi tema, Nelson, Applebaum’un çalışmalarından ve daha yakın zamanda mülk yöneticileri ve sörveyörlerin kural tabanlı yaklaşımlarından türetilen konumsal analiz ve değerlendirme için veri ve tekniklerin geliştirilmesidir.

Son yirmi yıldaki başlıca başarılar, karmaşık jeo-demografik sınıflandırmaların oluşturulması olmuştur; mekansal etkileşim modellemesinin büyümesi ve iyileştirilmesi; ve coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) geliştirilmesi vb.

Bu üç başarının mekansal karar destek sistemlerine (SDSS) entegrasyonu, bu gelişimin sonraki ve devam eden bir sonraki aşamasını temsil ediyor. Üçüncü ve son tema, erken dönem teorilerinin (Christaller’in Merkezi Yer Teorisi veya CPT gibi) önemli olan planlama felsefesi ve uygulaması üzerindeki etkisini gördüğümüz, arazi kullanımı planlaması ve perakende lokasyonunu çevreleyen kamu politikası konularına odaklanma ile ilgilidir.

Basit bir ifadeyle, coğrafyanın perakendecilikte konumun önemini anlamamıza katkısı, perakende satış mağazaları ve müşterilerin yaşadığı yerler arasındaki güçlü coğrafi ilişkilerden kaynaklanmaktadır; tüketicilerin mağaza tercihleri ​​ve bu mağazaların özelliklerinin etkisi; ve perakende satış noktalarının kentsel alanlardaki mekansal dağılımı önemlidir.

Guy’ın son incelemesi, coğrafi araştırmanın mağaza veya merkez satışlarının tahminine ve büyük yeni alışveriş gelişmelerinin etkilerinin analizine nasıl odaklandığını gösteriyor. Bununla birlikte, büyük ölçüde bu vurgunun bir sonucu olarak şunu ileri sürer:

Perakende lokasyon literatürünün çoğunda önemli bir eksiklik, belki de ana akım ekonomik ve sosyal teoriden kopmasıdır. Hem “merkezi yer” yöntemleri hem de mekânsal etkileşim modellemesi, basit varsayımları ve sağlam bir teorik temelden yoksun olmaları nedeniyle birçok kez eleştirilmiştir. Konu ayrıca son yıllarda ana akım coğrafyayı daha öznel ve deneysel araştırma alanlarına göre takip etmekte başarısız oldu.

Bu dengesizliğin çaresinin, mağaza konumuyla ilgilenen coğrafyacıların gelecekte mağaza konumu ve ağ yapısı süreci için perakendeci stratejisinin etkilerine odaklanması olduğunu savunuyor; perakende değişimi nedeniyle dezavantajlı ve marjinalleştirilmiş tüketicilere odaklanmayı geliştirmek; ve perakende alanları ve tüketimin kültürel yorumlarının incelenmesiyle.

Aslında, bu nedenle, konum dinamiklerinin daha kapsamlı bir kavramsallaştırılmasının kültür, tüketim ve sermayeye dayalı daha yeni perakende coğrafyaları ve altta yatan kapitalist sosyal ilişkiler ve değişimlerle ilgili daha geniş teorik çerçevelerin önemini hesaba katması gerektiğine dair ortaya çıkan bir kabul var. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir