Sigortanın İhmali – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sigortanın İhmali – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Temmuz 2022 Deniz sigortala Denizcilik sigorta Şirketleri Gemi Sigortası 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

Sigortalı Olmak

Sıkça atıfta bulunulan otorite, kuralın temelini aşağıdaki gibi açıklanır:

Bir sigortalı, sigortacılara, gemi kaptanı ve mürettebatın sefer sırasında görevlerini yerine getireceğine dair hiçbir garanti vermez ve onların ihmali veya suiistimali, zararın sigortalı tehlikeler nedeniyle derhal meydana geldiği bir poliçeye ilişkin bir eyleme karşı bir savunma teşkil etmez.

Bu durumda, kaptan ve denizciler balastın o kadar büyük bir kısmını denize attılar ki, gemi denize açılmaz hale geldi ve denizlerin tehlikeleri arasında kayboldu. Kaptan ve mürettebatın haksız, ihmalkar ve uygunsuz davranışları olmasaydı, denizlerin tehlikeleriyle karşılaşıp üstesinden gelebilirdi.

Daha yakın tarihli Lind v Mitchell davasında, buzla çarpışmadan sonra kötü bir şekilde sızdıran bir gemiyi erken terk edip ateşe veren kaptanın makul olmayan davranışı, ihmal teşkil ettiğine karar verildi. Bu gerçekler üzerine, Temyiz Mahkemesi, kaybın denizlerdeki bir tehlikeden kaynaklandığından şüphe duymamıştır. Ancak, kararının ana gerekçesi olarak Inchmaree maddesi yerine dayanmayı tercih etti.

Denizin bu tehlikeleri baskın nedendi ve dikkate alındığında. Bu durumda sigortacıların sorumlu olduğunu düşünüyorum, çünkü sigortalanan bir tehlikeden kaynaklanan bir zarar vardı, belki de kayıp kaptanın veya mürettebatın suistimal ve ihmali olmasaydı gerçekleşmeyecekti. Bir kez daha, kaybın uzak bir nedeni olarak hareket eden bir kaptanın ihmali önemsiz olarak kabul edildi.

Ancak, Baxendale v Fane, The ‘Lapwing’ davasında mahkeme tarafından biraz farklı bir yaklaşım benimsendi; burada, bir yatın dikkatsizce yanaşmasının bir sonucu olarak maruz kaldığı dip hasarı, karaya oturmanın neden olduğu bir kayıp olarak kabul edildi. denizlerin tehlikesi.

İlginç bir şekilde, davayı sadece kaybın tesadüfi olduğu temelinde sonlandırmayı seçen yargıç tarafından belirtilmedi. Neyse ki, sigortalılar için, yanaşma operasyonundan sorumlu olanlar tarafından yapılan ihmal, poliçe şartları altında kurtarmaya hak kazanmalarına izin veren tesadüfi koşulları sağlayan ‘müdahale’ idi: kayıp, denizlerin tehlikesinden kaynaklanan bir kayıp olarak tazmin edilebilirdi. 

Kaybın en yakın nedeni olarak ihmaller söz konusudur. Bir kaptan veya mürettebat üyesi, ihmali ile ve denizin veya unsurların yardımı olmaksızın, doğrudan veya yakın bir şekilde bir geminin ve/veya yükünün kaybına neden olabilir. Denizlerin tehlikeleri değil ihmali, kaybın yakın nedeni olarak kabul edilirse, o zaman yukarıdaki tartışma konu dışıdır. Böyle bir kayıp nedeni, şimdi sırasıyla ITCH(95) ve IVCH(95) kapsamında (genellikle Inchmaree maddesi olarak anılır) özel olarak sigortalanmıştır. Bu hükümler başka bir yerde daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.


Deniz sigortaları pdf
Deniz Sigortası nedir
Gemi Sigortası fiyatları
Yük gemisi Sigortası
Denizcilik sigorta Şirketleri
Müşterek avarya
Konşimento Nedir


Sigortanın İhmali

Uzak bir kayıp nedeni olarak ihmal

Daha önce belirtildiği gibi, sigortalının değil, ‘kapta veya mürettebatın’ ihmalini (ve kasıtlı suistimalini) açıkça gözden kaçırır. Şimdi ortaya çıkan soru şudur: örneğin denizlerdeki bir tehlikeye karşı sigortalanan bir tehlikenin yakın olarak neden olduğu, ancak uzaktan sigortalının ihmalinin neden olduğu bir zararla ilgili durum nedir?

Bir sigortalı, kaptan veya tayfa olarak hareket etsin ya da etmesin, kendisinin uzaktan ihmali sonucu meydana gelen bir deniz tehlikesinden kaynaklanan bir zararı poliçe kapsamında talep etmesi engellenebilir mi?

Yalnızca ‘sigortalının kasıtlı suiistimaline atfedilebilecek herhangi bir kayıp’ için geri ödemeyi açıkça yasaklar. Bununla birlikte, sigortalının ihmalinden ‘atfedilebilir’ bir kayıptan söz edilmemektedir. Hem Kanun hem de Enstitü Hulls Cümleleri bu noktada sessiz kaldığından, teamül hukuku kapsamındaki hukuki durumu tespit etmek için içtihat hukukuna atıfta bulunulmalıdır.

Kaptan veya mürettebat olarak hareket etmeyi garantiledi. Eski günlerde, şirket mülkiyeti kurulmadan önce, ister tek ister kısmi sahip olsun, bir armatörün kendi gemisinin kaptanı (veya mürettebatının üyesi) olarak hareket etmesi nadir görülen bir durum değildi. Bu sıfatla hareket ederek, ihmalkar seyrüsefer veya kargonun kötü kullanımı veya kötü muamelesi yoluyla dolaylı olarak mal kaybına neden olabilir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden önce kararlaştırılan Trinder, Anderson & Co – Thames ve Mersey Marine Insurance Co, bu konuda açık ara en aydınlatıcı otoritedir.

Dava konusu yük kaybına neden olan geminin karaya oturması, geminin kısmi maliki ve kaptanı olan sigortalılardan birinin (kasten olmasa da) ihmalkar navigasyonundan kaynaklanmıştır. Ana sorunlardan biri, poliçenin kapsadığı yolculuk sırasında kişisel olarak ihmalkar seyrüsefer yapmaktan suçlu bulunan bir sigortalının zararını telafi edip edemeyeceğiydi.

Temyiz Mahkemesi’ndeki Lord Justice Smith, kaybın “ihmalkar denizcilikten kaynaklanmış olsa da, denizin tehlikesinden daha az olmadığı” konusunda kararlıydı. ‘İhmalkar navigasyon’, dedi, ‘hiçbir zaman “dolus” veya “suistimal” ile eşdeğer tutulmadı.

Benzer şekilde, Lord Yargıç Collins, sigortalının (gemi sahibi ve kaptanı olan) eylemine atıfta bulunarak şunları belirtmiştir: ‘Onun ihmali, hizmetkarlarının ihmalinden daha fazla, hala devam eden deniz tehlikesinin karakterini değiştirmez. nedensel yakınlık. Kesin bir ifadeyle, şu sonuca varmıştır:

‘Dolayısıyla, tam anlamıyla dolus’un hiçbir eksiği, sigortalının, böyle bir dolus olmasaydı, yakın nedeni deniz için bir tehlike olabilecek bir kayıpla ilgili olarak geri alma hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

Hukuki durum kısaca şu şekilde özetlenebilir: Sigortalının edimi kasten değil, kasten yapılmadığı takdirde, zarar, denizlerde tehlike oluşturması için elzem olan ‘rastlantısal’ niteliğini koruyacaktır. Seyir meseleleri söz konusu olduğunda, onun eylemi diğer herhangi bir kaptanınkinden farklı değildir.

Bu noktada, bir konşimento davası olmasına rağmen, kaptan sıfatıyla hareket eden armatörün davranışı arasındaki farkı vurgulamak amacıyla yararlı olan atıfta bulunmak gerekir. sahip. Aynı yıl içinde karara bağlanan ve aynı zamanda Yargıtay tarafından da karara bağlanan Davası’na tasvip ile atıf yapılmıştır.

Temyiz Mahkemesi, ‘kayba neden olanın kaptanın görevi alanındaki ihmali olduğu’ gerçeğine dayanarak, istisnanın davalı armatörü korumak için yeterli olduğuna karar vermiştir.  Zarara neden olan ihmal, istisna anlamında, kısmi malikin ihmalinden farklı olarak, münhasıran ustaya aittir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir