Sorumluluğun Sınırlandırılması Maddesi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sorumluluğun Sınırlandırılması Maddesi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Temmuz 2022 İdari sorumluluk nedir Kusursuz sorumluluk Halleri nelerdir Olağan sebep SORUMLULUĞU halleri 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sorumluluğun Sınırlandırılması Maddesi

Sigortacının sorumluluğunu sınırlayan bir madde ile bir taahhütlü garanti arasındaki çizgiyi çizmek bazen o kadar kolay değildir ve deniz sigortası hukukunun bu alanında bir dereceye kadar düzensizlik aşikardır ve bu, takip eden tartışmalarda yakında açıklığa kavuşacaktır. 

AÇIK GARANTİ ÖRNEKLERİ

Açık bir garantinin ifadesinden görülebileceği gibi, olumlu veya olumsuz terimlerle ifade edilebilir ve iki geniş kategoriye ayrılabilir:

• sigortalının belirli gerçeklerin varlığını veya aksini garanti etmesi veya
• belirli eylemleri gerçekleştireceğini veya yapmayacağını garanti ettiği durumlarda.

‘Yapılacak’ kelimesinin kullanımı, önceki bölümde gelecekteki olaylara atıfta bulunurken, bölümün ikinci kısmı sözleşmenin yapıldığı tarihte mevcut olan gerçeklere atıfta bulunur. Her halükarda sigortalıya bir görev veya sorumluluk yüklenir: Söz verdiği veya taahhüdü verdiği için, tam olarak yerine getirilmesini sağlamak zorundadır.

Denizcilik politikalarında kullanılan tüm farklı teminat türlerini tanımlamak imkansız ve boş bir uygulamadır. Örnekleme amacıyla, Kanun tarafından tanımlanan iki açık garanti, yani tarafsızlık ve iyi güvenlik garantisi; ödeme garantisi, çekme ve kurtarma garantisi,  yeni Sınıflandırma Maddesi; ve seyrüseferin coğrafi sınırlarına ilişkin iyi bilinen garanti incelenecektir.

Ekspres Tarafsızlık Garantisi

Gemi veya mallarla ilgili bir politikanın açık bir tarafsızlık garantisi içerdiği durumlarda, s 36, açık garantiye iki koşul ima ederek açık garantiyi yönetmeye çalışır, yani:

• ‘riskin başlangıcında mülkün tarafsız bir karaktere sahip olacağına ve sigortalının konuyu kontrol edebildiği sürece, risk sırasında tarafsız karakterinin korunacağına dair zımni bir koşul vardır’; ve
• ‘Ayrıca, sigortalının meseleyi kontrol edebildiği kadarıyla, düzgün bir şekilde belgelenmesi, yani tarafsızlığını kanıtlamak için gerekli evrakları taşıması ve tahrifat yapmaması veya kağıtlarını bastırın veya simüle edilmiş kağıtları kullanın. Bu şartın ihlali nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelirse, sigortacı sözleşmeden kaçınabilir.

İki zımni koşulun ihlalinin etkilerini ayırt etmek gerekir. İlk koşulun ihlali, doğal olarak, açık tarafsızlık garantisinin ihlaline neden olacaktır. Bu, sigortacının ihlal tarihinden itibaren sorumluluktan kurtulmasını tetikleyecektir. Diğer yandan, uygun belgelere ilişkin ikinci zımni koşulun ihlali, sigortacıya sözleşmeden ‘kaçınma’ hakkı verecektir.

Ancak bu, ancak kaybın bu koşulun ihlali yoluyla meydana gelmesi durumunda gerçekleşebilir. Başka bir deyişle, nedensellik, genel olarak bir garantinin ihlaliyle ilgili olmasa da burada önemlidir. Sigortacı, ancak zararın “geçerli olması” veya koşulun ihlalinden kaynaklanması durumunda sözleşmeden kaçınabilir.


Olağan sebep SORUMLULUĞU halleri
İdari sorumluluk nedir
Cezai sorumluluk Nedir
Kurtuluş kanıtı getirebilenler
Kusursuz sorumluluk Halleri nelerdir
Tehlike sorumluluğu kurtuluş kanıtı
Tehlike sorumluluğu örnekleri
Tehlike sorumluluğu Yargıtay kararları


İyi Güvenlik Ekspres Garantisi

“İyi güvenlik” ifadesinin İnşaat Kurallarının r 3’ünde de kullanılması dışında, iyi güvenlik garantisi hakkında çok az şey söylenmelidir. Sigorta edilen şeyin belirli bir günde “iyi” veya “güvenli” olması garanti edilmişse, o gün içinde herhangi bir saatte emniyette olması yeterlidir.

Ödeme Garantisi

ITCH(95) ve IVCH(95)’in her biri, sırasıyla 22 ve 20. satırda yer alan ödemelerle ilgili bir garantiye sahiptir. Bu garanti ilk olarak daha önce tartışılan Gunford Davası uyarınca tanıtıldı. Garantinin amacı, bir gemi sahibinin ödemeler, yönetici komisyonları ve diğer kalemlerin bir listesi üzerinde uygulayabileceği sigorta miktarını sınırlamaktır.

Bu sayılan hususlar için poliçede belirtilen değerlemenin %25’ine kadar sigortalanması mümkündür. Verilen yüzde, çifte sigorta ile fazla sigorta yapmamasını sağlamak içindir; böylece ek sigortaları sigortacıya açıklamak zorunda kalmadan izin verilen yüzdeye kadar güvenle sigorta yapabilir.

Bununla birlikte, ITCH(95) Madde 22.1.8, sigortalının savaş, grevler, kötü niyetli eylemler ve radyo kontaminasyonu istisnaları tarafından hariç tutulan risklere karşı ‘tutardan bağımsız olarak’ sigorta yapmasına izin verir.

ITCH amacı, garanti ihlali hakkında hiçbir bilgisi olmayan masum bir ipotek alacaklısını poliçe kapsamında tazmin etmekten korumaktır. Sigortacının, armatör tarafından işlenen ihlali, bir ipotek alacaklısının iddialarına karşı bir savunma olarak kurması engellenir.

Çekme ve kurtarma garantisi

Römorkaj ve kurtarma ile ilgili yukarıdaki garanti, hem ITCH(95) hem de IVCH(95)’in Navigasyon maddesi, cl 1.1’de saklıdır. cl 1.1’e göre, ‘olağan’ römorkaj ve ‘yardıma ihtiyaç duyulduğunda ilk güvenli liman veya yere’ römorkaj hariçtir ve bu nedenle garanti kapsamında değildir.

cl 1.1’in kapsamı zaten tam olarak tartışıldığı için, ITCH(95)’de Garanti İhlali maddesi (cl 3) olarak bilinen, garanti kapsamındaki bir madde tarafından da yönetiliyor olması dışında, burada garanti hakkında çok az şey söylenmelidir.

Römorkör ve kurtarma hizmetlerine ilişkin herhangi bir garanti ihlali durumunda, sigortacılara ihbarın alınmasından hemen sonra bildirimde bulunulması ve değiştirilen teminat koşullarının ve onlar tarafından talep edilen ek prim üzerinde anlaşmaya varılması şartıyla sigortalı sigortalı tutulur.

ITCH’nin 1995 versiyonunun yeni cl 1.2’si ile, sigortalı tarafından yapılan römorkaj veya kılavuzluk hizmetleri için mutat veya zorunlu olan herhangi bir sözleşme sigortaya halel getirmeyecektir.

Madde, sigortalının (veya acentelerinin) “yerleşik yerel yasa veya uygulamaya uygun olarak” bu tür sözleşmelere girmek zorunda kalabileceği veya bu tür sözleşmelere girmek zorunda kalabileceği gerçeğini kabul eder. Yapılan söz konusu sözleşmeler, kılavuzların ve/veya römorkörlerin ve/veya römorkörlerin ve/veya sahiplerinin sorumluluğunu sınırlandırmış veya muaf tutmuş olsa dahi sigortaya halel getirmez.

Sınıflandırma Maddesi

ITCH(95)’in yeni sınıflandırma maddesi şunları gerektirir:

• gemi, sigortacılar tarafından kabul edilen bir Klas Kuruluşu ile klaslanacak ve klas içinde kalacak ve
• Klas Kuruluşunun denize elverişlilik ve bunların sürdürülmesine ilişkin tavsiyeleri, gereksinimleri ve kısıtlamalarına, TL tarafından belirlenen tarih(ler)e kadar uyulmalıdır.

Maddenin amaçlarından biri, gemilerin güvenlik standartlarını iyileştirmektir; aynı zamanda, gemilerin denize elverişliliğini teşvik etmede Klas Kuruluşlarının çabalarına sigortacının desteğini gösterir. Maddenin amacı, yalnızca bir sigortalının Klaslama Kuruluşu kurallarına uygun olmasını sağlamak değil, daha da önemlisi, sigortacılar tarafından kabul edilen saygın bir Klas Kuruluşunun kullanılmasını sağlamaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir