Tek Tip Hukuk Sistemi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tek Tip Hukuk Sistemi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Nisan 2021 Anglo-Sakson hukuk sistemi özellikle osmanlı devleti'nde hukuk sistemi Türkiye hangi hukuk sistemini kullanıyo 0
Sözleşme Dışı Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Tek Tip Hukuk Sistemi

Birinci düzey yorumlama ve diğer uygulama uygulamaları toplum içinde metodolojik olarak tek tip değilse, o zaman bazılarının, belki de birçok muhatabın aynı yasaları farklı ve tutarsız şekillerde yorumlayıp uygulayacağı neredeyse kesindir.

Bu sistematik olmayan durum yeterince aşırı ise, sistem oldukça işlevsiz bile olabilir. Kanunları, sistem genelinde tek tip bir metodolojik yaklaşım gerektiren temel bir hukuk türü örneği olarak ele alalım. Yorumlayıcı konuların kaynakları çok sayıda ve çeşitlidir.

Bunlar şunları içerir:

(1) dilsel ve ilgili kaynaklar (örneğin belirsizlik, belirsizlik, üç nokta);
(2) kanuni dil ile kanunun görünen amaçları arasındaki uyumsuzluklar;
(3) tüzük ile sistemin kabul edilmiş genel ilkesi arasındaki çelişki;
(4) asimetri, tutarsızlık veya kanunun diğer iç tutarsızlığından kaynaklanan iç yapısal sorunlar;
(5) eldeki tüzük ile diğer tüzükler arasındaki belirsiz “ağ”;
(6) temel yasal tasarımın yetersizlikleri, örneğin, araçlar hakkında yanlış varsayımlar, hatalı amaçlar, kötü taslak; ve,
(7) yasanın biçimini ve içeriğini etkileyen bilgi, teknoloji, genel olarak kabul edilen değerler veya eskimişte yasalaşma sonrası değişiklikler.

Bu tür sorunları çözmek için tek tip bir metodolojinin yokluğunda, adli, idari ve özel farklı tercümanlar genellikle aynı yasal dili farklı şekilde yorumlarlardı. Oldukça farklı sonuçlar çıkarmak ve böylece oldukça farklı eylem veya kararlar için nedenler ortaya çıkarmak için benzer koşullarda aynı tüzüğü alacaklardı.

Bu metodolojik tekdüzelik eksikliği, birçok kanunun amaçlarına hizmet etmedeki etkinliğini bozacak ve adil ihbar, tutarlılık, kanun önünde eşitlik, hukukun üstünlüğüyle ilişkili diğer değerler dahil olmak üzere hukukun diğer amaçlarının ve değerlerinin ne ölçüde hizmet edebileceğini sınırlayacaktır. 

Önceki bölümde gördüğümüz gibi, yorumlayıcı veya uygulamalı bir metodolojideki farklılıkların kapsamı çok geniştir. Genel metodolojinin tekdüzeliğinin yokluğunda, hakimler ve diğer tercümanlar farklı yorumlayıcı sadakat kriterleri bile benimseyebilirler.

Örneğin, bazı yargıçlar yasal kelimelerin standart olağan veya teknik anlamlarına büyük ağırlık verebilir, diğerleri yasama tarihinin materyallerinde bulunan yasa koyucuların niyetlerinin kanıtlarını vurgulayabilir, oysa diğerleri yasayı nihai bir yasal amaç ışığında yorumlayabilir Tüm bu (ve diğer) büyük metodolojik varyasyonlar genellikle kendilerini aynı yasaların tutarsız yorumlarında gösterirler.

Birinci düzeydeki bu tür metodolojik ayrılıklar için büyük, ancak yine de kısmi ikinci düzey bir çözüm, hukuk sisteminin, tüm sistem boyunca hukuki yorumlama metodolojisinin tek tip olmasını öngörmesidir.

Anglo-Sakson hukuk sistemi özellikleri
Hukuk Sistemleri nelerdir
Hukuk sistemi Nedir
Anglo-Amerikan hukuk sistemi özellikleri
Türkiye hangi hukuk sistemini kullanıyor
Sosyalist hukuk sistemi
Başlıca Hukuk Sistemleri
osmanlı devleti’nde hukuk sistemi

Sekizinci Bölümde, birinci seviye yorumlama metodolojisinin birçok gelişmiş Batı sisteminde alabileceği genel formun şematik bir versiyonunu formüle ettim. Böyle bir metodoloji, benzer konularda yorumların tekdüzeliğini güvence altına almak için ilk etapta iyi tasarlandığında ve daha sonra da bir hukuk sisteminin yargı yetkisi veya yargı yetkileri boyunca aynı şekilde öngörüldüğünde, bu tekdüzelik gerekliliği, buradaki analizde bir büyük ikinci seviye sistemleştirme cihazı konumundadır.

Bu tür öngörülen tekdüzelik, nispeten basit bir sistemleştirme aracı gibi görünse de, sonuçta ortaya çıkan sistemleştirme, özellikle metodolojinin kendisi amacına hizmet etmek için iyi tasarlanmışsa, bir bütün olarak sistemin genel biçimine önemli bir özellik ekleyebilir.

Elbette, metodolojik birliğin ortaya çıkan bu biçimsel özelliği, tüm yargıçların ve diğerlerinin aynı tüzüğü her zaman aynı şekilde yorumlayacağını garanti edemez. Hiçbir şey yapamaz.

Ayrıca, önceki bölümde vurguladığım gibi, iyi tasarlanmış bir yorumlayıcı metodolojinin ışığında hazırlanan bir kanun, böyle bir yorumlayıcı metodolojiye bakılmaksızın hazırlanan bir kanuna göre daha etkili bir şekilde tasarlanabilir ve daha tekdüze yorumlanabilir. Bu tür bir yorum, tüzüğün ve demokrasinin politikasını veya diğer amaçlarını ilerletir.

İyi tasarlanmış ve tek tip bir yorumlayıcı metodoloji, muhatapların aynı kanun kapsamında eylem için aynı belirleyici nedenleri inşa etmelerini sağlamak, iyi tasarlanmış kanunun gönüllü olarak kendi kendine uygulanmasını kolaylaştırmak ve böylece vatandaşın öz-yöneliminin onuruna hizmet etmek için çok ileri gidebilir ( gerekli herhangi bir yasal tavsiye ile).

Bu, kesinlik ve öngörülebilirlik, adil ihbar, kanun önünde eşitlik, anlaşmazlıklardan kaçınma ve özel anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere hukukun üstünlüğünün genel değerlerine hizmet eder. Yine, iyi tasarlanmış ve tek tip bir metodoloji adına itibar edilmesine yönelik bu genel iddialar bir dereceye kadar ampirik olsa da, gerçekten tartışmalı değildir.

Tüzükler için yorumlama metodolojileri ile ilgili olarak burada söylediklerim, sözleşmeleri yorumlamak ve bir teamül hukuku emsali veya bir dizi emsali uygulamak için olanlar da dahil olmak üzere diğer ana metodolojiler için de geçerlidir.

Diğer bir deyişle, herhangi bir yinelenen yasal görev türü için iyi tasarlanmış bir metodoloji benimsendiğinde ve yasal sistemin coğrafi kapsamı boyunca tek tip olarak uygulandığında, biçime çok fazla itibar edilir. Biçim olmadan, bir metodoloji hiçbir şekilde var olamazdı.

Metodolojik tekdüzelik gerekliliği olmadan, biçimsel bir sistemleştirme aracı, aynı metodoloji, ister yorumlayıcı ister başka olsun, belirli bir yetki alanında neredeyse kesinlikle geçerli olmayacaktır. Bu nedenle, hukuk sistemi büyük öneme sahip resmi sistematik bir özelliğe sahip olmayacaktır.

Yaptırımlar ve çareler, önceki bölümde gördüğümüz gibi, özel öneme sahip birinci düzey birimlerdir. Yaptırımların ve çözüm yollarının gereği gibi ve tutarlı bir şekilde uygulanması için ikinci seviye sistemleştirme cihazları da gereklidir.

Zorlayıcı yaptırımlar ve kesin çözüm yolları uygulama yetkisi, gelişmiş Batı sistemlerinde gelişigüzel dağıtılmamaktadır. Bu yetki genellikle münhasıran mahkemelere verilir ve daha sonra yalnızca hukukun usulüne uygun olarak işlem gördükten sonra mahkemede ispatlanan hukuk ihlalleri veya yasal yanlışlar için ve genel tekdüzelik sağlayabilecek temyizlere de tabidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir