İnternet Güveni – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İnternet Güveni – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

19 Kasım 2022 Güvenli internet hakkında yorumlar Güvenli İnternet Kullanımı Güvenli İnternet Nedir 0
Güvenilirlik Önyargısı

İnternet Güveni

İnternet güveni, bir tüketicinin çevrimiçi kişisel bilgi sağlamaya yönelik tutumu ile olumlu bir şekilde ilişkilendirilecektir. Teknoloji davranışını anlamak için yapılan daha önceki çalışmalar, açıklayıcı bir model olarak Gerekçeli Eylem Teorisini uygulamıştır. Bu çerçeve, bireyin bir davranışa ilişkin sahip olduğu inançları ve bu inançlardan hareketle gerçekleştirdiği eylemleri ele almaktadır.

Bu yaklaşım, bilgi işlem teknolojilerinin kullanımlarını tahmin etmede başarılı olsa da, daha sonraki çalışmalar, modelde modifikasyonlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Örneğin, Planlı Davranış Teorisi olarak genişleme, bir bireyin bir davranışı gerçekleştirmek için algılanan yeteneğinin veya güveninin de benimseme sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini ileri sürer ve sonuç olarak bir davranıştan deneyimlenen algılanan karmaşıklık düzeyinin, davranışı etkileyebileceğini öne sürer.

Daha yakın zamanlarda, Sosyal Bilişsel Kuram, bilgi teknolojisinin kullanımını anlamak için bir araç olarak öne sürülmüştür. Sosyal Bilişsel Kuram, yetkinliğin gelişimini ve eylem düzenlemesini oluşturan karmaşık bir üçlü nedensel yapı içerir.

Bilgi yapılarının geliştirilmesi yoluyla, davranışa rehberlik eden bilişsel eylem modelleri yaratılır. Sonuç olarak, bu bilişsel rehberlik, bir davranışın gelişimsel aşamaları için çok önemli bir bileşendir. Etkili bir değişken olarak nitelendirilen bir bilişsel faktör, daha yaygın olarak öz yeterlilik olarak adlandırılan algılanan güvendir.

Birincil bir öz-düzenleme mekanizması olarak, öz-yeterlik basitçe bir bireyin belirli bir davranışa karşı sahip olduğu güven düzeyini ifade eder. Sosyal Bilişsel Kuramın merkezi bir bileşeni olarak, bu güven, “kişinin belirli kazanımları üretmek için gerekli eylem biçimlerini organize etme ve yürütme yeteneğine” olan içsel inancı temsil eder.

Bugüne kadar araştırmacılar, İnternet güvenini çevrimiçi performans, önceki deneyim ve İnternet kullanımı ile olumlu bir şekilde ilişkilendirdiler. Ayrıca, İnternet güveninin, çevrimiçi bankacılık gibi e-ticaret faaliyetleriyle pozitif olarak ilişkili olduğu bulunmuştur.

Bu nedenle, kişinin İnterneti kullanma becerisine olan güveninin, kişisel bilgilerini çevrimiçi sağlama istekliliğiyle olumlu bir şekilde ilişkili olacağını varsaymak mantıklıdır, çünkü içsel inançlar fiili davranışla ilişkilidir.

İnternet güveni, bir tüketicinin kişisel bilgilerini çevrim içi olarak sağlama isteği ile olumlu bir şekilde ilişkilendirilecektir. CTüketici güvenini, bireylerin kararları ve davranışları konusunda kendilerini ne ölçüde yetenekli ve güvende hissettikleri olarak karakterize edin. Kişinin güveni arttıkça, kişi karar verme konusunda daha donanımlı hale gelir ve ortaya çıkan davranış konusunda kendinden emin hisseder.

Bununla birlikte, kasıtlı bilişsel işlem söz konusu olduğunda davranış, kişinin o eyleme yönelik tutumu ile daha güçlü bir şekilde ilişkilidir. İnternet güveni, söz konusu davranışla doğrudan ilişkili kasıtlı bir bilişsel işlem biçimini temsil etmediğinden (yani, çevrimiçi kişisel bilgi sağlama istekliliği), çevrimiçi veri toplamaya yönelik tutum, davranış üzerinde İnternet güveninden daha güçlü bir doğrudan etkiye de sahip olmalıdır.

Örneklem

Bu çalışma için çevrimiçi bir panelden beş yüz yetişkinle anket yapıldı. Panel, Web tabanlı araştırma için alınan, isteğe bağlı olarak gizlilikle korunan bir konu havuzudur. Panele katılmak ve daha sonra araştırmaya katılmak için panelistler hem aylık hem de çalışmaya özel nakit ödül çekilişlerine hak da kazanırlar.


Güvenli İnternet Nedir
Güvenli İnternet Vodafone
Güvenli internet hakkında yorumlar
Güvenli internet kullanımı için tavsiyeler
Güvenli İnternet Kullanımı
güvenli internet, güvenli gelecek
Güvenli İnternet açma
Güvenli internet kullanımı hakkında araştırma


Tasarım

Otuz maddelik bir anket geliştirildi ve anlaşılırlığı sağlamak için küçük bir akademik profesyoneller örneklemi üzerinde önceden test edildi (ek veriler toplandı, ancak bu çalışma için analiz edilmedi). Her yanıtlayıcının interneti kullanarak güvenini değerlendirmek için önceki araştırmalardan türetilen Likert tipi bir ölçek de kullanıldı.

Katılımcılardan, güvenlerini ölçmek için tasarlanmış 7 puanlık bir ölçek (kesinlikle katılmıyorum/kesinlikle katılıyorum) kullanarak altı ifadeye katılma düzeylerini belirtmeleri istendi: İnternet terimlerini veya kelimelerini anlama, İnternet’in işlevlerini tanımlama, İnternet sorunlarını giderme, İnternet’i kullanma. İnterneti bilgi toplamak, interneti eğlence için kullanmak ve kendi internet yeteneklerinde kullanmak da oldukça önemlidir.

Yanıtlayanların çevrimiçi bilgi sağlamaya yönelik tutumları, altı yerleşik 7 puanlık madde kullanılarak ölçüldü (olumsuz/olumlu, olumsuz/olumlu, can sıkıcı/hoş, pek hoşlanmıyorum/çok beğeniyorum, kötü/iyi, nahoş/uygun).

Spesifik olarak, katılımcılardan, tüketici verilerini toplamaya çalışan kuruluşlar tarafından yaklaşıldığında çevrimiçi bilgi sağlama konusundaki kişisel duygularını belirtmeleri de istendi.

Son olarak, yanıt verenler, dört yerleşik 7 puanlık davranışsal niyet maddesini (olası/olası, muhtemelen/muhtemelen, belirsiz/kesin, imkansız/mümkün) kullanarak veri taleplerine uyma isteklerini belirttiler. Katılımcılara özellikle bir kuruluşun talebini kabul etme ve kişisel bilgilerini çevrimiçi sağlama olasılıkları da soruldu.

Prosedür

Seçilen katılımcılara, bu çalışma için tanımlandıkları e-posta ile bildirildi. Bildirim mesajı, anketi tamamlamak için tahmini süreyi açıkladı, nakit çekme şeklinde parasal bir teşvik teklif etti ve katılımcılara katılmaları için bir URL sağladı. URL takip edilerek katılımcılar güvenli bir sunucuya yönlendirildi ve panele katılırken belirtmiş oldukları ID ve şifrelerini kullanarak oturum açmaları da istendi.

Veri Analizi

Örneklem yaş ortalaması 40 (SD = 13,69) olan 306 erkek (%61,2) ve 194 kadından (%38,8) oluşmuştur. Ayrıca, yanıt verenler öncelikle Anglo (%80,6) ve iyi eğitimliydi; %54,8’i lisans derecesine sahipti ve %52,2’si 75.000 $ veya daha fazla hane geliri bildiriyordu. Yüzde doksan dördü interneti üç yıl veya daha uzun süredir kullandıklarını ve çoğunlukla (%56,6) haftada iki saat veya daha az çevrimiçi geçirdiklerini de belirtti.

Cronbach’s Alpha (İnternet güveni M=5.50, SD=1.36, α = .92; tutum M=3.83, SD=1.21, α = .94; davranış niyeti) kullanılarak İnternet güven, tutum ve davranış niyeti ölçeklerinde güvenilirlik değerlendirmesi yapılmıştır. M=4.25, SD=1.22, a = .88) hepsi genel olarak kabul edilen 70 kılavuzunu da aşıyor

Ölçeklerin her biri için bileşik ölçümler daha sonra birden çok öğeyi temsil edecek şekilde oluşturuldu ve sonraki analizde ölçüm hatasını azaltmak için de kullanıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir