Muhatabın Kendi Kendine Yönlendirmesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Muhatabın Kendi Kendine Yönlendirmesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

1 Mayıs 2021 Diyalektik sorgulama Nedir İntihara YÖNLENDİRME makale İntihardan sorumlu tutulmak Şubeye YAPILAN tebligat Geçerli mi TCK 84 Mevzuat Usulsüz tebligat Yargıtay kararları 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Formun Muhatabın Kendi Kendine Yönlendirmesi Üzerindeki

Diğer Baskıları ve Etkileri

Bir düzenleyici kuralın etkinliği, çoğu kez, yetkililerden daha fazla “yerinde” rehberlik olmaksızın, kuralın hükümleri uyarınca kendi kendini yönetme konusunda muhataplarının, meslekten olmayan ve resmi görevlilerin kapasitesine bağlıdır. Burada, yasa koyucular ve idari kurumlar, yasa yapma aşamasındaki biçim seçimlerinin, daha sonraki bir aşamada muhatapların davranışları üzerindeki etkilerinin farkında olmalıdır.

Bir su kalitesi standardını öngören biri gibi, bir kural altında etkili muhatap öz-yönlendirmesi için genel koşullar şunları içerir:

(1) kuralın içeriğinin önceden bildirilmesi,
(2) kuralın “öğrenilebilirliği”,
(3) yorumlayıcı bir metodoloji ışığında kuralın gerçeğe uygun yorumlamaya duyarlılığı,
(4) kuralın uygulandığı gerçeklerin hazır olarak kesinleştirilebilirliği,
(5) yeterli uyum kolaylığı,
(6) Kural kapsamında ortaya çıkan dava nedenlerinin önceden bilinmesi,
(7) uyumsuzluk için usulüne uygun olarak belirlenmiş yaptırımlar.

Kanun koyma aşamasında formun iyi tasarlanmış özelliklerinin seçimleri olmadan bu koşulların hiçbiri yerine getirilemez. Bir kural veya kurallardaki formun iyi tasarlanmış özellikleri, yukarıdakilerin tümünü sinerjik olarak geliştirir. Yani, bu seçimlerin genel etkileri, birlikte uygulandığında, ayrı ayrı meydana gelebilecek bireysel etkilerin yalnızca toplamını aşar.

Dahası, bu seçimler ne kadar uygunsa ve dolayısıyla form ne kadar iyi tasarlanırsa, etkili muhatap (resmi olduğu kadar özel) özyönetim için fırsat ve o kadar büyük olasılık ve dolayısıyla daha fazla politika etkinliği kural, kuralın içeriğinde somutlaşan araç-son hipotezinin ilk etapta sağlam olduğunu varsayar.

Usulsüz tebligat Yargıtay kararları
İntihardan sorumlu tutulmak
TCK 84 Mevzuat
Şubeye YAPILAN tebligat Geçerli mi
İntihara YÖNLENDİRME makale
Diyalektik sorgulama Nedir

Su kalitesi standartlarını dayatan halk sağlığı yasaları, etkinlik açısından büyük ölçüde hem memur olan muhatapların hem de özel taraf olan muhatapların öz-yönelimlerine bağlıdır. Bu amaçla, herhangi bir kamu ve herhangi bir özel su tedarikçisi veya kirletici boşaltıcı, bu tür standartları dayatan herhangi bir kuralı önceden bildirmelidir.

Bir kuralın genel biçiminin kurucu özellikleri, kural yapısının kesinliği, kesinliği, tamlığı, genelliği, kural yapısının basitliği ve ifade açıklığı, muhatapların kuralı yorumlamasına ve öğrenmesine, ilgili gerçekleri bulmasına ve uygulayın.

Kesinlik yalnızca kuralı “öğrenilebilir” kılmakla kalmaz, aynı zamanda istenen sağlık düzeyi ile su arıtma tekniklerinin maliyetleri gibi çelişkili politika değerlendirmelerine öncelik verir. Örneğin, ham su koliform konsantrasyonlarının “100 mililitrede 20 koloni” yi aşmamasını sağlayan kesin bir kural, bu kesinlik derecesi açısından sağlığı maliyete göre önceliklendirir.

En azından konsantrasyonların daha fazla azaltılması daha pahalıya mal olacaktır. Örneğin, “sağlıksız miktarlarda toksin yok” gibi belirsiz bir kural, kesin bir derecede etkili bir şekilde öncelik vermez. İfade biçiminin diğer özellikleri de burada önceliklendirmeye katkıda bulunur, özellikle açıklık, uygun kelime haznesi ve titiz sözdizimi. Yine, tüm bu biçimsel özelliklerin bir arada sinerjik olarak birleşik etkileri, tek başına ortaya çıkacak her birinin etkilerinin toplamını aşar.

Gördüğümüz gibi, yetkililerin yanı sıra özel tarafların da etkili muhatap özyönlendirmesi, yorumlandığı gibi, onu belirli bir eylem veya karar için bir neden kaynağı haline getiren bir kural biçiminin özelliklerinin seçimini gerektirir.

“Sağlıksız miktarlarda toksin yok” kuralı, yorumlama meseleleriyle dolu olacak ve tahammül edilemeyecek şekilde belirsiz olacaktır. “100 mililitre başına 20 koloni” kuralımızdaki aynı biçimsel özellikler, onu kolayca öğrenilebilir kılar, aynı zamanda yorumlama sorunlarını da en aza indirir.

Yine de, ortaya çıkan yorumlama sorunları için usulüne uygun olarak oluşturulmuş bir yorumlama metodolojisinin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Sekizinci Bölüm’de gördüğümüz gibi, böyle bir metodolojiyi tanımlamak ve düzenlemek için usulüne uygun olarak tasarlanmış form seçenekleri gereklidir.

Kurallar altında, etkili muhatap öz-yönlendirmesinin bir başka koşulu, kuralın uygulandığı gerçeklerin kolayca tespit edilebilirliğidir. Kuralı uygulayan, kuralın anlamını belirleyebilmeli ve ardından ilgili olgusal koşulları kuralın kapsamına giren veya etmeyenler olarak saptayıp sınıflandırabilmelidir.

Kanun koyucu, son derece kesin, genel ve açık bir “parlak çizgi” kuralı ve dolayısıyla belirli bir sınır, örneğin “100 mililitrede 20 koloni” seçebilir. Bu resmi özellikler ve tamamlayıcı içerik (gerekli filtre ve su kalitesi test teknolojisi ile birlikte), muhatabın uyum sağlaması için gereken bilgi bulmayı büyük ölçüde kolaylaştırır.

Yasa koyma aşamasında dikkate alınması gereken bir başka ilgili işlevsel yasal birim, yasa koyucunun oluşturmak ve emretmek isteyebileceği olası uyumsuzluk cezalarından oluşur.

Dokuzuncu Bölüm’de, bir yaptırım birimini tanımlayan ve düzenleyen resmi seçimleri ele aldık. Orada, uygun biçim seçimleri olmadan bir yaptırımın bile var olamayacağını gördük. Uyumsuzluğu cezalandırmak ve gelecekte uyumu teşvik etmek için hangi yaptırımın olması gerektiği konusunda daha fazla seçim yapılmalıdır.

Kamuoyunun İlan Edilmesi Aşamasındaki Biçim Seçimleri

Kanun yapma aşamasından sonra, burada ele alınan iki ana teknik olan idari düzenleme tekniğinin ve kamu yararı ihale tekniğinin ortaya çıkan doğrusal ilerlemelerinde daha büyük bir aşamaya geliyoruz.

Genellikle, bir yasanın politikası veya diğer içeriği, yasa bir şekilde kamuya açıklanmadıkça muhatapları tarafından öğrenilemez ve daha sonra uygulanamaz. Burada da biçimin izleri ve diğer etkileri esastır. Genel olarak, bir tüzük veya idari düzenleme, usulüne uygun olarak ilan edilmedikçe muhatapları için yasal olarak bağlayıcı bile olamaz.

Ayrıca, böyle bir yasa gerektiği gibi yayımlanmazsa, muhatabın kendi kendine yönlendirmesi veya etkili uygulama için yeterli bir temel olması muhtemel değildir. Bir kuralın biçiminin çeşitli özellikleri, ifade niteliği de dahil olmak üzere, burada yayımı ile birlikte sinerjik olarak işlev görür, aynı zamanda büyük ölçüde resmi bir meseledir.

Örneğimizde, New York Halk Sağlığı Yasalarının ilgili bulunduğu yer. 

Yasa, yayın masraflarının “su kaynağının korunmasından yararlanan şirket, belediye, eyalet veya Amerika Birleşik Devletleri veya kurum tarafından ödenmesini” gerektiriyor.

Aynı zamanda, “bu düzenlemenin yayımlandığı gazetenin matbaasının, yayıncısının veya sahibinin beyannamesinin, yayın sorununa ilişkin kesin delil olacağını” belirtir. Dolayısıyla, bu yasa açıkça kamuoyuna ilan edilmesini gerektiriyor, ancak bunu yapmamanın etkilerine dair herhangi bir açıklama içermiyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir