Geomarketing ve Tüketici Davranışı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Geomarketing ve Tüketici Davranışı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Eylül 2022 Tüketici müşteri davranışlarında güdü Kavramının önemi nedir TÜKETİCİ PAZARI ve TÜKETİCİ davranışları Tüketicilerin SATIN ALMA davranışlarını ETKİLEYEN FAKTÖRLER 0
Ticari Düşünceler

Jeososyal Segmentasyonlar

Konut seçiminin mantıklı bir tüketim eylemi olduğu, haneler ağıyla bağlantılı olduğu ve finansal ve sosyal kısıtlamaların bir işlevi olduğu ve aynı zamanda değerler ve yaşam tarzları tarafından koşullandırıldığı hipotezine dayanarak, belirli sayıda şirket coğrafi bölümlemeler oluşturmuştur.

En bilinenleri ABD’de Prizm aracıyla Claritas INC, Kanada’da Psyte ile Compusearch ve Avrupa’da Mosäic ile Experian’dır. Bu şirketler genellikle aynı metodolojiyi kullansalar da, Experian gerçekten uluslararası yaklaşımı nedeniyle burada tercih edilecektir.

Fransa’da, nüfus sayımına (kaynak INSEE), ortak envantere, genel tarım nüfus sayımına ve Direction générale des impôts’tan (Vergi İdaresi) alınan ortak servet endekslerine dayalı olarak Experian, bireysel gelir, yaş dağılımı ve konut türü ile ilgili verileri birleştirir. , çoklu yazışma analizi sayesinde ve homojen coğrafi grupların bir tipolojisini oluşturun. “İlotipler” adı verilen ve ihtiyaç duyulana göre 52’ye bölünebilen veya dokuz gruba ayrılabilen bu tür 28 grup vardır.

Charrière, hem Kahle hem de Rokeach ölçüm araçlarına dayanarak, durgunluk içindeki bölgeler, kırsal topluluklar ve işçi sınıfı mahalleleri gibi belirli Fransız îlotipleri için belirli değerlerin önemini göstermektedir.

Experian, ABD’de aynı türde bir çalışma yürüttü ve 62 daha spesifik bölüme ayrılabilecek 12 grup elde etti. Bir ülkeden diğerine Experian’ın kullanabileceği değişkenler aynı değildir.

Fransa’daki “informatique et liberté” (“Bilgisayar ve özgürlük”) yasası, şirketlerin ABD’de olmadığı gibi etnik veya ırksal köken hakkında bilgi edinmesini engelliyor. Bu nedenle, Prizm, aşağıdaki açıklamalarla belirli türleri diğerleri arasında içerir.

Bu nedenle, bir ülkeden diğerine sınıfların ve alt bölümlerin sayısı aynı değildir. Bir ürünü aynı anda birkaç ülkede ticarileştirmek isteyen bir üretici için aynı anda birkaç ulusal segmentasyon kullanmak karmaşık hale gelir.

Experian, her bir ulusal geosegmentasyonun en rafine versiyonuna dayanarak, yaş dağılımına, aile durumuna, şehirleşme derecesine ve îlotiplerdeki gelirlere bağlı olarak Global Mosaic adı verilen 14 grupta bir tipoloji oluşturmuştur.

Açıklaması bulunan bu tipoloji ABD, Kanada, Belçika, Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda’da uygulanmaktadır. ve Peru. Bu nedenle bir işletme yöneticisi, uluslararası segmentasyon yoluyla birkaç ülkeyi ele alabilir ve yerel olarak, bunların farklı bölgelerdeki dağılımlarını inceleyerek ulusal îlotiplerle çalışabilir.

Bu yaklaşımlar, değerlerden daha nesnel kriterlere dayalı olma ve doğrudan ölçülebilir olma avantajını sunar, bu da onları doğrudan postalama veya reklam panosu reklamları için kullanılabilir hale getirir.


Tüketici müşteri davranışlarında güdü Kavramının önemi nedir
Satın alma davranışları nelerdir
Tüketici ve tüketici davranışları
TÜKETİCİ PAZARI ve TÜKETİCİ davranışları
Tüketici analizleri
Tüketici davranışı değerler
Tüketicilerin SATIN ALMA davranışlarını ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkisi


Geomarketing ve Tüketici Davranışı

Bir pazarlama yaklaşımının uygulanmasında tüketicinin bilgisi temel ise, coğrafi pazarlama, tüketicilerin coğrafi olarak nerede bulunduğuna dair bu bilgiye ekler. Başlangıçta, coğrafi pazarlama kartografik temsillerle sınırlıydı ve nüfus tipolojilerinde ortaya çıktı.

Günümüzde davranışsal veri tabanları ile güçlenen bu uygulamalar çoğalmıştır. Geomarketing’in sunduğu önemli olanaklar, şirketler için yenilikçi stratejiler kaynağı olan ilişkisel pazarlamanın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

On yıl önce, coğrafi pazarlama esas olarak haritalar biçiminde, bazen çok boyutlu analizlerden gelen, çeşitli bilgi türlerinin tipolojiler veya segmentasyonlar biçiminde temsil edilmesinden oluşuyordu.

Bu analizler, esas olarak Fransa’da nüfus sayımı için INSEE’den (Institut National pour la Statistique et les Etudes Economiques, Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü), gelirler için Vergi Yetkililerinden (Direction Générale des Impôts) alınan mevcut verilerle ilgiliydi. 

Gittikçe daha kesin segmentasyonlarla kendini gösteren daha kesin bir pazar anlayışı ve bilgisine duyulan ihtiyaç, jeopazarlamanın gelişiminin temel direklerinden birini oluşturmaktadır. Pazarların bu segmentasyonu, son birkaç yılda gözlemlenen nüfusun artan bir şekilde parçalanmasına ve giderek artan rekabetçi bir bağlamda şirketler için bir farklılaşma stratejisi tanımlama gerekliliğine dayanmaktadır.

1945’ten 1960’a kadar, tüketicilerin segmentasyonu, nispeten donmuş bir piramidal toplumla bağlantılı basit yaklaşımlar üzerine kuruldu. 1960’dan 1980’e kadar olan dönem, piyasa araştırmalarının kesinlikle tanımladığı bir kitle toplumunun ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde belirgindi.

Bu kitlesel pazarların ışığında, 1980’lerde geliştirilen ve tüketicinin artık pasif bir izleyici olmadığı, bireyselleştirilmiş tüketim arayışında olduğu mikro pazarlardan oluşan bir post-endüstriyel matris toplumuna yol açan ters bir tepki gelişti. aktif hale gelmek.

Bu, tüketici-girişimcinin ortaya çıkışıdır. Bu yeni tüketici mobildir ve davranışlarını ruh haline göre günden güne değiştirir. Sosyo-profesyonel kategorilere ve yaş gruplarına göre yapılan analizlere dayanan klasik modelden kaçar, “kararsız” ve bukalemun olur. Tüketici hareketliliği, pazarlama bölgelerinin yeni bir coğrafyasını yeniden çiziyor.

Geleneksel bilgilere (yaş, cinsiyet, sosyo-profesyonel kategori vb.) ek olarak bundan böyle tüketici hakkında mevcut olacak bilgilerin bütünü, tüketim ve satın alma davranışları, boş zaman etkinlikleri ve işgücü havuzlarına ilişkin verilerle çaprazlanmalıdır. onlarla bağlantılıdır.

Sonuç olarak, coğrafi pazarlama, mümkün kıldığı tüketiciler hakkında bilgi ve anlayış yoluyla karışımın temel bir aracı haline gelir.

Bu bölüm iki bölümden oluşmaktadır: birinci bölüm, bir bölge analiz aracı olarak hanehalklarının satın alma davranışlarıyla bağlantılı müşteri akışlarının analizine yol açan, klasik yöntemlerden ve tüketici davranışındaki gelişmelerden coğrafi pazarlamanın temellerini ele almaktadır.

İkinci bölüm, belirli sayıda göstergeye dayanan ve ticaret ve sanayi odaları tarafından yürütülen tüketici davranışlarına ilişkin çalışmaların veri tabanlarının geliştirilmesine dayanan akışların bir analiz modelini kullanan bir uygulama ile ilgilidir. Kısa bir örnek olarak özel bir süper mağazanın kurulması için bir potansiyel hesaplaması kullanılacaktır.

Geomarketing’in Temelleri

Bu bölüm, hem klasik yöntemlerin sınırlamalarını hem de tüketici davranışındaki son gelişmeleri dikkate alarak bu boyutu entegre etmenin gerekliliğini göstererek, öncelikle coğrafi değişkenin tüketicilerin analizindeki ağırlığını ele alacaktır.

Bir bölgedeki potansiyel bir işletmenin belirlenmesinde satın alma akışı kavramının önemi ve uyarlanmış veri tabanlarının geliştirilmesi gerekliliği daha sonra gerekçelendirilecektir. Geomarketing’in başlıca güncel kullanımlarından da kısaca bahsedilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir