Hukuki Nitelemeye Dayalı Sonuçlar – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukuki Nitelemeye Dayalı Sonuçlar – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 Davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASI sonuçları Davanın açılmamış sayılmasından sonra yeniden dava açılması Hukuki sebebin değiştirilmesi 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hukuki Nitelemeye Dayalı Sonuçlar

Farklı yasal tanımlama, farklı geçerli yasalara ve dolayısıyla farklı yasal sonuçlara yol açabilir. Bu, iflasın tahkim üzerindeki etkilerinin büyük ölçüde tahkimin belirli yerine bağlı olabileceğini doğrulamaktadır. Hem İngiliz hem de İsviçre tahkim mahkemeleri ve mahkemeleri Vivendi davasının çeşitli yönleriyle ilgilenirken ortaya çıkan sonuç buydu.

Bu dava, Polonyalı bir şirket olan Elektrim (Polonya telekom şirketi PTC’nin önemli hissedarı) ile Fransız Vivendi grubu arasındaki bir anlaşmazlıkla ilgiliydi. Polonya yasalarına tabi olan ve Londra’da yerleşik Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) kurallarına göre tahkime atıfta bulunan bir tahkim şartı içeren ilk şirkette hisse alımına ilişkin bir yatırım anlaşmasına ilişkin anlaşmazlıktır.

2003 yılında Vivendi, Elektrim’in yukarıdaki anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ettiğini ileri sürerek tahkim sürecini başlattı. 2007 yılında, tahkim hala derdestken Elektrim, Varşova Bölge Mahkemesi’nin bir emriyle iflasını ilan etti; buna rağmen, mahkeme, çoğunlukla kararı verdi.

Elektrim’in iflas idarecisi, tahkim anlaşmasının Madde uyarınca iflas ilanından itibaren geçerliliğinin sona erdiğini ileri sürerek İngiliz mahkemelerinde kararı bozmaya çalıştı. Polonya İflas ve Yeniden Yapılanma Yasası’nın 142’si; Bu hükme göre “müflis tarafından akdedilen herhangi bir tahkim şartı, iflasın ilan edildiği tarihte hukuki hükmünü kaybeder ve devam eden tahkim işlemleri durdurulur”.

Meydan okuma, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi ve daha sonra Temyiz Mahkemesi’nin temyizi üzerine, her ikisi de İngiliz hukukunun Lehçe (lex fori concursus) yerine lex arbitri olarak uygulanması gerektiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, genel hukuk ihtilafı kuralı ile sanattaki istisna arasında gerçekten potansiyel bir çelişki olduğunu kabul etmiştir. ve bu ihtilafın, belirli bir hükmün genel bir hükümden üstün olduğu ilkesi temelinde çözülmesi gerektiğini düşündü.

Temyiz Mahkemesi, genel kuralın ve onun istisnasının tamamlayıcı bir okumasına dayanan biraz değiştirilmiş bir yaklaşım benimsemiştir30. Her maddenin kendine ait bir faaliyet alanı olduğuna ve derdest bir dava olduğu anlaşılınca, davaya devam mı yoksa iflas nedeniyle davaya devam mı sorusunun İngiliz hukuku tarafından belirlenmesi gerektiğine hükmetti. 

Mahkeme, bu çözümün iş adamlarının doğal beklentilerini yansıttığını düşündü. İlginçtir ki, yukarıdaki kararların hiçbiri, İngiliz hukukunun hangi esaslı hükmünün fiili davada uygulanması gerektiğini ve bu tür bir uygulamanın hukuki sonuçlarının ne olacağını açıklığa kavuşturmamıştır.


Davanın açılmamış sayılmasından sonra yeniden dava açılması
Davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASI sonuçları
Davaya bakan bir hâkimin karar verirken dikkate alması zorunlu olan kaynaklar
Dava dilekçesindeki eksikliğin GİDERİLMESİ dilekçesi örneği
Hukuki sebebin değiştirilmesi
Dava şartı yokluğundan reddedilen dava yeniden açılabilir mi
Dava sebebi nedir
HMK


Dava yönetimi sürecini kolaylaştırmak için iflas davasının açılması nedeniyle geçici bir kalış verilmesi gerekip gerekmediği sorusu da, ödülün boyutuna rağmen (veya belki de bu nedenle) tamamen göz ardı edildi.

Daha önce de belirtildiği gibi, sanatın kapsamlı yorumu. 18 tanıma ve/veya tenfiz aşamasında olumsuz tepkilere neden olma riskini barındırmaktadır. Vivendi Polonya’da LCIA ödülünün uygulanmasını istediğinde tam olarak bu oldu.

Mayıs, Temmuz ve Ağustos 2009 tarihli kararlarıyla Varşova’daki bir bölge mahkemesi, V(1)(a) ve V(2)(b) maddeleri uyarınca tazminat unsurunun icrasını ve kararın yargı yetkisi unsurunun tanınmasını reddetmiştir. New York Sözleşmesinden. Esasen, tahkim anlaşmasının geçerliliğine itiraz edildiğine ve borçlunun iflasının bir sonucu olarak tahkimde hareket edememesinin Polonya kamu politikası meselesi olduğuna karar verdi.

Eski sanatın kapsamı ile ilgili olarak. 15. maddede, hükmün tahkim işlemlerini kapsamak için çok dar olduğuna karar verdi. Neyse ki, Varşova Temyiz Mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararlarını bozmuş ve LCIA kararlarının tanınmasına ve tenfizine izin vermiştir.

“Yetersizlik” in sanata atıfta bulunduğuna karar verdi. New York Sözleşmesinin V(1)(a) maddesi, anlaşmanın formüle edildiği tarihte mevcut olan kusurlarla sınırlıydı ve müteakip herhangi bir iş göremezlik kaybıyla değil; daha da önemlisi, yasaları tahkimin devamına izin veren bir eyalette Polonyalı bir tarafın iflas ilanından sonra verilen kararın tanınmasının kamu politikasını ihlal etmediğini teyit ederek, kamu politikası istisnasına ilişkin dar bir vizyon benimsemiştir.

Aynı taraflar arasındaki benzer bir anlaşmazlığın İsviçre’deki bir tahkim bağlamında tamamen farklı bir sonucu olduğunu belirtmekte fayda var. Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan buradaki tahkim mahkemesi, iflas beyanını borçlunun kurumsal kapasitesini etkileyen bir konu olarak nitelendirdi; daha sonra, bir tüzel kişinin ehliyetinin lex incorporationis tarafından belirlenmesini gerektiren Uluslararası Özel Hukuka ilişkin İsviçre Federal Kanununun genel hukuk ihtilafı kurallarına dönmüştür.

Polonya hukuku bu davada lex incorporationis idi ve hükümlerine dayanarak, Elektrim tahkim yargılamasında taraf olma sübjektif kapasitesini kaybetmişti; bu nedenle, tahkim mahkemesi yargı yetkisinden yoksun bırakılmıştır. İlginçtir ki, mesele tahkim anlaşmasının geçerliliği ile ilgili olarak nitelendirilmiş olsaydı, bekleyen tahkim, İsviçre hukukuna göre geçerli olan lehte ilke uyarınca yabancı ödeme aczine ilişkin takibattan etkilenmezdi.

Son bir konu, tarafların uygulanacak hukuk üzerinde anlaşmaya varıp varamayacakları ve daha sonra tahkim veya AB sınır ötesi iflas davasının geçerli olup olmayacağına karar verip veremeyecekleri ile ilgilidir. Böyle bir madde, örneğin, tahkim anlaşmasının aciz davasının başlamasına rağmen geçerli kalacağını, tarafların aciz savunmasından önceden feragat ettiğini, aciz davasının açılmasına yönelik herhangi bir talebin öncelikle taraflarca kararlaştırılması gerektiğini veya Tarafların, ortaya çıkacak iflas etkileri konusunda ortaklaşa karar vermeleri.

İflas Tüzüğü’nün alacaklılara eşit muameleye saygı gösterilmesi gibi zorunlu hükümler yoluyla kamu menfaatini ilgilendiren konuları koruduğu düşünüldüğünden, AB rejimi altında bu tür anlaşmalara izin verilmediği veya en azından uygulanabilir olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Yönetmelikte yer alan kanunlar ihtilafı kuralları, hem genel kural hem de istisnalar, ilgili menfaatler arasında bir denge kurması ve forum alışverişini caydırması nedeniyle zorunlu niteliktedir. Bir tahkim mahkemesi böyle bir anlaşmayı onaylarsa, karar AB kamu politikasını ihlal ettiği için iptal edilebilir veya icrası reddedilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir