İflasın Etkileri – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İflasın Etkileri – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 İflasın açılması ne demek İflasın davalara etkisi İflasın SONUÇLARI 0
Piyasalarda Ustalaşmak

İflasın Etkileri ve Uygulanabilir Yasa

AB İflas Tüzüğü’nün uygulanmasını tetikleyen farklı senaryolar öngörülebilir. Örneğin, bir deniz tahkimi Londra veya Paris’te askıda olabilirken, taraflardan birine karşı ana sınır ötesi iflas davaları Yunanistan veya İtalya’da açılır.

AB yasa koyucusu, iflasın etkilerini yöneten yasayı tanımlamayı amaçlayan kanunlar ihtilafı kurallarını ihtiyatlı bir şekilde sağlamıştır. Bu kuralları koordine etmek için, ilgili iflas etkisinin hukuki niteliğini daha önce netleştirmiş olmak gerekir; iflas etkisinin şekillenmesine ilişkin olarak parti özerkliğine bırakılan takdir yetkisinin derecesini ölçmek de önemlidir.

Önemli hükümler, İflas Tüzüğü’nün 19, 20, 7 ve 18’inci maddelerinde sağlanmıştır. İlk ikisi, aciz usullerini açan herhangi bir kararın, açılış Devlette yürürlüğe girdiği andan itibaren diğer tüm Üye Devletlerde tanınacağı ve açılış Devlette olduğu gibi otomatik ve koşulsuz olarak aynı etkileri doğuracağı ilkesini oluşturur.

Bu otomatik etki nedeniyle, iflas davasının açılması, merkezi bir Üye Devletin topraklarında bulunan herhangi bir tahkim üzerinde derhal bir etkiye sahiptir13. Bu tür bir etkinin içeriği ve kapsamı, geçerli yasaya ve dolayısıyla 7. ve 18. maddelerin koordinasyonuna bağlıdır.

Sanat. 7 genel hukuk ihtilafı kuralını sunar14; paragrafa göre. 1: “Tüzük’te aksi belirtilmedikçe, aciz usullerine ve bunların etkilerine uygulanacak hukuk, ülkesinde bu tür davaların açıldığı Üye Devlet’in kanunu olacaktır. Aynı maddenin 2. fıkrası, lex fori concursus’un bu davaların açılması, yürütülmesi ve kapanması için koşulları belirlediğine açıklık getirmektedir.

Kapsamlı olmayan katalogda lex fori concursus kapsamına giren konular açıkça yer almaktadır:

(e) iflas işlemlerinin borçlunun taraf olduğu mevcut sözleşmeler üzerindeki etkileri;
(f) askıda olan davalar hariç olmak üzere, iflas işlemlerinin bireysel alacaklılar tarafından açılan davalar üzerindeki etkileri.

Sanatın yeni ifadesi. 18 açıkça tahkim işlemlerini kapsar, böylece Reg altında geliştirilen tartışmaya bir son verir. 1346/2000 “davalar” teriminin tahkimleri de kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerekip gerekmediği konusunda önem taşır.

Hakim olan görüş tahkim ve yargı işlemlerinin işlevsel denkliğini de dikkate alarak, ilgili hükümlerin hem lafzına hem de yasama amacına dayalı olarak özerk ve kapsamlı bir yorumu tercih etmiştir. Yeniden Yapılandırılan Yönetmelik konuya açıklık getirse de, istisna kapsamına bakılır. Bu nedenle bir dizi konu açık kalmaktadır.


İflasın SONUÇLARI
İflasın davalara etkisi
İflasın Alacaklılar bakımından SONUÇLARI
İflasın açılması ne demek
İflasın açılmasıyla duran davalar
Borçlunun kendi iflasını istemesi
Borçlu ve müflis ne Demek
Dava devam ederken şirketin iflası


Tahkimin Başlaması

Tasfiye davasının açıldığı tarihte tahkim askıda değilse, aciz halinin etkileri, sanata göre lex fori concursus tarafından belirlenir. 7 paragraf 1 ve 2. Sonuncusu, hem usule ilişkin hem de esasa ilişkin tüm konuları yönetecektir; örneğin tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığı18, uyuşmazlığın tahkime elverişli olup olmadığı, tarafların tahkim ehliyetine sahip olup olmadığı veya davanın aciz mahkemesinde yoğunlaşması için tahkimin engellenmesi gerekip gerekmediği gibidir.

Lex fori concursus, kararlaştırılan tahkim yerinin bulunduğu bir Üye Devlette ikincil davaların açıldığı durumda ve tahkimin halihazırda derdest olup olmadığına bakılmaksızın tamamen uygulanabilir kalır. Ancak, burada ile örtüşür; dolayısıyla, 7. ve 18. maddelerin kapsamının birbirine karıştığı istisnai bir durumdur.

Bir Üye Devlette iflas davası açıldığında tahkimin halihazırda derdest olduğu bir davada durum daha karmaşık hale gelir. Gerçekten derdest olup olmadığı konusu, bu tür işlemlerin açıldığı Devletin hukuku tarafından kararlaştırılacaktır.

7. ve 18. maddeler arasındaki ilk bakışta çatışmanın iki yorum aracı kullanılarak ele alınması gerekir: bir yanda ilgili uygulama kapsamının tanımı ve diğer yanda iflasın etkilerinin yasal karakterizasyonu. Bu konuda iki koordinasyon planı önerilmiştir.

Bunlardan ilki sanat fikrine dayanmaktadır. 18, temel hukuk ihtilafı kuralına bir derogasyon teşkil eder ve bu nedenle kısıtlayıcı bir şekilde yorumlanmalıdır. Bu nedenle, faaliyet alanı, iflasın tahkim işlemlerinin askıya alınması ve/veya durdurulması gibi münhasıran usule ilişkin konular üzerindeki etkileriyle sınırlı olmalıdır.

Buna karşılık, esasa ilişkin hususlar (kabiliyet, konunun tahkime elverişliliği, tahkim sözleşmesinin geçerliliği gibi) lex fori concursus tarafından yönetilmeye devam etmelidir. Bu okuma sanatın mektubu ile geliştirilmiş görünüyor. (e), borçlunun taraf olduğu cari sözleşmeler (mantıksal olarak tahkim anlaşması dahil) üzerindeki aciz etkilerinin açılış Devletinin hukukunun belirlenmesi şartıyla yapılır.

Esas olarak Doğu Avrupa yargı yetkileri tarafından desteklenen bu ilk görüş, açıkça iflas forumunu desteklemektedir, ancak aynı zamanda etkilerin yasal olarak nitelendirilmesinin önemini de arttırmaktadır; bu nedenle, geçerli yasalarla ilgili olarak pozitif çatışma riskini de artırır (kovuşturmanın açıldığı Devletin hukuku bir meseleyi asli olarak kabul ederken, lex arbitri bunu usuli olarak nitelendiriyorsa).

Daha yaygın olan ikinci yaklaşım, kapsamlı bir sanat okumasını benimsemektedir. İflas davasının açılmasını müteakip bekleyen tahkim ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm sorunları dahil etmek için 18. Bu, lex arbitri’nin tahkim şartlarının geçerliliği, konunun tahkime elverişliliği, tarafların ehliyeti ve tahkim yargılamasının durdurulması veya durdurulması gibi tahkim üzerindeki hem esasa hem de usule ilişkin etkileri doğrudan belirlediği anlamına da gelir.

Bu (tahkim yanlısı) görüş, kesinliği ve hukuki öngörülebilirliği artırmakta, hukuki nitelemenin önemini azaltmakta ve tahkimde esas kabul edilen tarafların özerkliği ilkesini de desteklemektedir. Bu nedenle ağırlıklı olarak güçlü tahkim merkezlerine (İngiltere gibi) sahip hukuk düzenlerinde de takip edilmektedir.

Ana dezavantaj oldukça açıktır ve forum alışverişinin teşvik edilmesiyle ilgilidir, çünkü taraflara uygulamada belirli bir tahkim yeri seçerek iflasın etkilerini ortadan kaldırma yasağını aşmalarına izin verilebilir; bu durum, kendi başına, davalının, normalde borçlunun varlıklarını elinde bulundurduğu Devlette uygulanan, kararı uygulamak için mal varlığına sahip olduğu yargı bölgelerindeki mahkemelerin isteksizliğini besleyebilir. Bu yaklaşımın en açıklayıcı uygulaması, aşağıda tartışılan iyi bilinen Vivendi vakasında da karşılanmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir