Uluslararası Tahkim  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Uluslararası Tahkim  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

12 Temmuz 2022 Uluslararası Tahkim hukuku Uluslararası Tahkim Hukuku Ders Notları Uluslararası Tahkim şartları 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Uluslararası Tahkim ve Denizde Sınır Ötesi İflas

Devam eden finansal oynaklık koşulları, bir yanda uluslararası tahkim ve diğer yanda sınır ötesi iflaslar olmak üzere iki ana ticaret hukuku mekanizması arasındaki etkileşim potansiyelini artırmıştır. Bu etkileşim, iki rejimin farklı özellikleri, politikaları, amaçları ve araçları dikkate alındığında bir çatışma olarak nitelendirilebilir.

İflas hukuku söz konusu olduğunda, analizimizin amaçlarıyla ilgili olan iki ana özellik vardır. Birincisi, iflas kurallarının zorunlu niteliğidir.

İflas prosedürleri çoğu hukuk düzeninde zorunlu olarak mahkemeler tarafından yönetilir ve alacaklılar, borçlular ve hatta genel kamu menfaati dahil olmak üzere birçok paydaşın menfaatlerini kapsayan karmaşık bir merkezi toplu prosedür şeklini alır. Bu rejimde parti özerkliğine, eğer varsa, çok az yer bırakılır.

Daha yakın zamanlardaki büyümenin ikinci özelliği, evrenselcilik teorisine dayanan iflas yasasının aşamalı olarak içselleştirilmesidir. Bu yaklaşımın olumlu boyutu, belirli bir borçlu için normal olarak o borçlunun merkezi iş yerinde, ulusal sınırları içinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, tüm varlıklarıyla ilgili olarak tek bir aciz usulünün açılması gerektiği fikrini desteklemektedir.

Ayrıca, bu yargı birliği, aynı teoriye bağlı kalan diğer Devletler tarafından da tanınmalıdır. Değiştirilmiş evrenselcilik, aynı teorinin daha gerçekçi bir yaklaşımıdır.

Bu, yine, ilke olarak, borçlunun varlıkları ve borçları üzerinde, bulundukları yere bakılmaksızın, uluslararası yargı yetkisi talep etmesi gerektiğini kabul ederek başlar. Bununla birlikte, böyle bir prosedürün ülke dışı etkileri, yasayı yürürlüğe koyan Devletin “kamu politikası nedenleriyle” veya tanınmanın istendiği Devlette başlatılan ikincil işlemlerin önyargısı yoluyla hafifletilebilir.

İki ana araç, değiştirilmiş evrenselcilik teorisini somutlaştırır ve analizimizin temeli olarak kullanılacaktır. Bunlar, AB aciz usullerine ilişkin 1346/2000 sayılı Tüzük’tür, yakın zamanda Değiştirilmiş Tüzük 2015/8483 (bundan böyle İflas Tüzüğü olarak anılacaktır) ve 1997 UNCITRAL Uluslararası Sınır Ötesi İflas Model Kanunu (bundan sonra ML olarak anılacaktır) ile değiştirilmiştir.

İflas Tüzüğü, Danimarka hariç tüm AB Üye Devletleri için doğrudan geçerli olan zorunlu kurallar getirmektedir. ML daha geniş bir uygulamayı amaçlar, ancak hak ve yükümlülükler dayatmadan, ulusal yasa koyucuya ulusal yasama yoluyla yürürlüğe girmesi için yönergeler sağlayan bir “yumuşak hukuk” aracı oluşturur.

Her iki araç da, borçlunun ana menfaatlerinin merkezinin bulunduğu yerde (bundan böyle COMI olarak anılacaktır) başlatıldığında yabancı ana aciz usullerinin tanınmasını sağlar. Ancak bu kavramsal olarak özerk bağlantının rolü iki rejimde aynı değildir.

Avrupa rejimi altında, bu bağlantı Tüzüğün etkinleştirilmesini tetikler, hangi Üye Devletin ana iflas davalarını açmak için münhasır uluslararası yargı yetkisine sahip olduğunu belirler ve dolaylı olarak uygulanacak hukuku tanımlar. UNCITRAL ML rejimi altında, yalnızca tanıma kriterini belirler.

Ortak tanınma amacına da farklı yöntemlerle ulaşılır. Avrupa rejimi, mahkeme tarafından yetkili görülen kararların zamansal öncelik temelinde otomatik ve koşulsuz olarak tanınmasını tercih eder; başka bir deyişle, konuyla ilk ilgilenen mahkeme, borçlunun COMI’sinin kendi yetki alanında bulunduğuna dayanarak ana davayı açtığında, diğer Üye Devletlerin mahkemelerinin, birincinin yargı yetkisini kontrol etme, lokasyona itiraz etme yetkisi yoktur. mahkemeye çıkmak veya açılış kararının sonuçlarını engellemek gerekir (bazı sınırlı istisnalar dışında).


Uluslararası Tahkim hukuku
Uluslararası Tahkim şartları
Uluslararası Tahkim Hukuku Ders Notları
Uluslararası Tahkim kuruluşları
Tahkim hukuku pdf
Tahkim Ne Demek
Ad hoc tahkim Nedir
Zorunlu tahkim nedir


Tamamen usule ilişkin bir yaklaşımla sınırlı olan UNCITRAL rejimi, yargı yetkisinin kontrolünü yasayı yürürlüğe koyan Devletin eline verir; Tanınmanın istendiği Devletin mahkemesi, davaya konu olan mahkemenin ana iflas davasını açmaya yetkili olduğunu kabul ettiğinde, tanıma kararı, ML tarafından standartlaştırılmış hem otomatik hem de potansiyel olarak belirli sonuçları tetikler.

Her iki sistemde de, borçlunun bir işyerinin bulunduğu yerde, bir aciz davasının tanınması için olması gereken asgari bağlantıya tekabül eden asıl olmayan davaların açılması da mümkündür; esas olmayan usuller, esas usulün ülke dışı etkilerini sınırlamak için bir araç olarak kullanılabilir. Son olarak, İflas Tüzüğü, kanunlar ihtilafı kuralları oluşturması bakımından AK’den daha ileri gider.

Uluslararası tahkim, iflas prosedürünün en zıt kutbunda yer almaktadır. Herhangi bir belirli ülke ile kalıcı olarak ilişkili olmayan, esas olarak parti özerkliği ilkesine tabi olan ve uygulanacak hukukun seçiminde ve prosedürün yönetiminde genellikle daha esnek olduğu düşünülen, daha fazla uzmanlığa sahip ve daha az tabi olan üyeler tarafından uygulanan bir kurumdur. 

Tahkimin hukuki niteliğine ilişkin olarak farklı teoriler geliştirilmiş olsa da sözleşmeye dayalı, yargıya dayalı, hibrit, günümüzde herhangi bir tahkimin önemli sayıda yönünün tarafların anlaşması (örneğin uygulanabilir maddi hukuk) tarafından belirlendiği günümüzde aşağı yukarı kabul edilmektedir. bazıları Devlet tarafından düzenlenir.

Uluslararası ticari işlemlerin taraflarının, uyuşmazlıklarını Londra, Cenevre, Paris veya New York gibi tanınmış bir merkezde tahkim yoluyla çözmeyi tercih etmeleri oldukça yaygındır. Bu, uluslararası denizcilik anlaşmazlıklarında büyük ölçüde kuraldır.

Güvenli istatistikler olmamasına rağmen, endüstriden alınan bilgiler, denizcilik tahkimlerinin yaklaşık yüzde 70’inin Londra’da, yaklaşık yüzde 15’inin New York’ta, yaklaşık yüzde 10’unun Singapur’da ve Uzak Doğu’daki diğer merkezlerde ve çok azının bulunduğunu göstermektedir. (küresel tonaj kapasitesindeki güçlü varlığına rağmen).

Bu nedenle, devam eden olumsuz mali koşullar altında, bir denizcilik şirketinin kendisini sınır ötesi bir iflas prosedürüne tabi bulurken, aynı zamanda üçüncü bir ülkedeki paralel tahkim yargılamalarına taraf olarak bulması çok muhtemel hale gelmektedir.

Böyle bir durumda, iki ana sorunun ele alınması gerekir: birincisi, tahkimin devam etmesine izin verilip verilmeyeceği ve ikinci olarak, bu konuyu belirlemek için hangi yasanın kullanılması gerektiği. Bu konular, bir yandan İflas Tüzüğü tarafından yönetilen bir AB içi senaryoda, diğer yandan UNCITRAL ML tarafından yönetilen uluslararası bir senaryoda incelenecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir