Öncelik İlkeleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Öncelik İlkeleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Nisan 2021 AB hukuku öncelik ilkesi AB hukukunun genel ilkeleri AB hukukunun önceliği ilkesi Avrupa Birliği hukuk sistemi özellikleri Doğrudan etki ilkesi Hukukun birliği'' ilkesi Öncelik ilkesi 0
Kayıp Nedeni – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Metodolojik Biçim – Öncelik İlkeleri

Genel bir metodoloji formu, genellikle yorumlayıcı sadakatin birden fazla resmi kriterini içerir. Bu çok açık olmasa da, çoğu zaman bir kriterin birincil olduğuna karar verilebilir. Bununla birlikte, belirli bir durumda, bu birincil kriterin uygulanmasına yönelik tartışmalar oluşturmak için gerekli kaynaklar, tüzük ve bağlam dikkate alındığında, basitçe mevcut olmayabilir.

Örneğin, yasadaki anlamsal veya sözdizimsel belirsizlik, argümanların açıklığa kavuşturamadığı belirsizlik nedeniyle kelimelerin sıradan anlamı birincil kriter olarak işe yaramayabilir. Bu nedenle ikincil bir kritere geçmek gerekebilir.

Birden fazla güvenilirlik kriteriyle, farklı kriterleri uygulayan tartışmalar arasında çelişkiler ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kanunun yorumlanmasında dile yönelik argümanların politika odaklı argümanlarla çelişmesi nadir değildir. Dile yönelik kriter genellikle birincil olarak sıralanırsa, dile yönelik argüman genellikle öncelikli olacaktır.

Yorumlayıcı argüman türleri arasındaki tüm çatışmalar, farklı sadakat kriterlerinin sıralaması olarak düşünülebilecek şeylere atıfta bulunularak çözülmez. Aslında, bu tür bir derecelendirmenin kendisi açık veya keskin bir şekilde açık olmayabilir ve bu nedenle muhakemenin kullanılmasını gerektirebilir. Ancak sıralama ve etkileri, örtük olsa bile, geçerli yorumlarda önemli biçim izleri bırakabilir.

Aynı yorumlayıcı sadakat kriterini uygulayan iki argüman arasında çatışmalar da ortaya çıkabilir. Kapsamlı ve iyi tasarlanmış bir yorumlama metodolojisi, genellikle aynı kriterin uygulandığı iki tür argümandan birine en azından varsayımsal öncelik tanıyan biçimsel ilkeleri içerecektir.

Aşağıdaki şematik gösterimi düşünün. Kriterin dile yönelik olduğunu ve verilen bir argümanın yasal bir kelimenin sıradan bir anlamını desteklediğini, oysa başka bir argümanın aynı kelimenin genel olarak bilinen bir teknik anlamından yana olduğunu varsayın.

Örneğin, bir yasanın “dolandırıcılık yoluyla mal çalmayı veya almayı” suç yaptığını varsayalım. Davalı bilerek bir telif hakkını ihlal etti. Burada “çalma” nın olağan anlamının fiziksel mülkiyetle sınırlı olduğunu, ancak bazı bağlamlarda “çalma” nın bir telif hakkını ihlal etmeye kadar genişletilebilecek teknik bir anlamı olduğunu varsayalım.

Bu argümanların gücü kabaca eşitse (bir analiz ve yargı meselesi), öncelikli bir ilke, sıradan anlamı destekleyen argümanın öncelikli olmasını sağlayabilir.

Bunun bir mantığı, söz konusu kelimenin teknik anlamını ikna edici bir şekilde destekleyen bir argümanın yokluğunda, olağan anlamın kontrol etmesi gerektiğidir, çünkü bu, daha yaygın olarak hakim olan ve dolayısıyla yasa koyucuların büyük olasılıkla benimsediği anlamdır.

Avrupa Birliği hukuk sistemi özellikleri
AB ilkeleri
AB hukuku öncelik ilkesi
Hukukun birliği” ilkesi
AB hukukunun önceliği ilkesi
Doğrudan etki ilkesi
AB hukukunun genel ilkeleri
Öncelik ilkesi

Bu tür öncelikli ilkeler genellikle yalnızca öngörücüdür ve bu nedenle çürütülebilir. Daha ayrıntılı bir metodoloji, yalnızca varsayımsal bir öncelik ilkesini çürütmenin otoriter yollarını açık bir şekilde belirtebilir.

Ayrıca, aynı kriterin uygulandığı çelişkili argümanlarla ilgili olarak, bir yargı mercii genel olarak, söz konusu hukukun üstünlüğünün genel değerlerine daha iyi hizmet eden yorumu destekleyen bu argümana öncelik tanıyan resmi bir öncelikli ilkeyi benimseyebilir.

Diğer bir deyişle, bir argüman tarafından desteklenen bir yorum, biçimi başka bir argüman tarafından desteklenen kuraldan daha hukuka benzer bir kanuni kural ortaya çıkarırsa, daha hukuka benzer bir yorum geçerli olacaktır, çünkü genel hizmete daha iyi hizmet edecektir. hukukun üstünlüğünün değerleri. Yorumlar hukuka benzer biçimde çeşitli şekillerde farklılık gösterebilir.

Gerekçeli yorumlardan biri, rakip bir yoruma göre daha kararlı, daha kesin, daha güvenilir ve dolayısıyla daha kanun benzeri bir kural oluşturabilir. Ya da gerekçeli bir yorum, benzer vakalara diğerinden daha benzer şekilde muamele etmede daha uygun şekilde genel bir kural sağlayabilir.

Ya da tek bir gerekçeli yorum, ileriye dönük ve dolayısıyla daha hukuka benzer bir etkiye sahip olarak tercih edilebilirken, rakip yorum geçmişe dönük bir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle haklı bir güveni bozabilir. Ya da gerekçeli bir yorum hukukun üstünlüğüne daha uygun olabilir, çünkü olası bir yanlış yapana adil bir bildirim verirken başka bir yorum yapmaz.

“Mülkiyetin çalınmasını” suç yapan bir yasayı içeren yukarıdaki örnekte, yalnızca bir telif hakkı ihlalinde bulunan, hatta kasıtlı bir kişi bile, ihlalin hırsızlık teşkil edebileceğine dair adil bir bildirimde bulunmayabilir. Varsayımsal önceliğe sahip başka bir ilke, uygun yargı rolü ile en uyumlu olan bu gerekçeli yorumdan yana olabilir.

Örneğin, tüzüğün yargısal olarak yeniden yazılmasını gerektirmeyen gerekçeli bir yorum, genellikle bu tür yeniden yazımı gerektiren bir yoruma göre öncelikli olmalıdır, çünkü yasaları yeniden yazmak mahkemelerin olağan rolü değildir.

Sıradan anlamdan gelen argümanlar, örneğin, yasama niyetinden kaynaklanan argümanlardan genellikle daha az yeniden yazma gerektirir. Yine bir başka varsayımsal öncelik ilkesi, diğerinin bir indirgeme ad absurdum’a duyarlı bir argümana dayandığı bir başka yorumlama lehine yorum yapar.

Yargı yetkileri, resmi varsayımsal öncelikli ilkelerin açıkça ortaya konulma derecesi bakımından farklılık gösterir. Bu tür ilkeler çoğunlukla adli görüşlerde ve bilimsel incelemelerde ortaya çıkar. Yargı görüşlerinde görüldüğünde, yine de açıkça ortaya konulamayabilir.

Yani görüşlerin metnini yeniden yapılandırmak gerekli olabilir. Sonunda, aynı kriter çatışmasını uygulayan iki yorumlayıcı argüman uygulanamayabilir ve yorumlayıcı basitçe çelişen argümanları “tartmak ve dengelemek” için bırakılabilir, bu yaklaşım genellikle daha az belirleyici ve daha az tahmin edilebilir bir yaklaşımdır.

Metodolojik Form – Genellik, Yapı ve Kesinlik

Tüzükleri yorumlamak için bir metodolojinin genel biçimi, tüzüklerin çok çeşitli içeriklerini barındıracak kadar genel olmalıdır. Yeterince genel olmayan bir metodoloji sadece kusurlu bir şekilde uygulanabilir değildir. Ayrıca bir metodoloji olarak daha az değerlidir. Bununla birlikte, özel koşullar, başka türlü genel bir metodolojinin kapsamını sınırlayabilir.

Örneğin, bir hüküm, dar bir şekilde değilse de, dava yakınsa sanık lehine ceza kanunlarının yorumlanmasını gerektirebilir. Bu tür yorumlayıcı baskılar daha adil bir ihbar sağlayabilir ve ayrıca savcılığın takdir yetkisini kısıtlayarak hukukun üstünlüğünün değerlerine hizmet edebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir