Maddi Zararlar – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Maddi Zararlar – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

7 Temmuz 2022 Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat Maddi tazminat Maddi zarar Nedir 0
Uluslararası Tahkim ve Sınır Ötesi İflas – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Maddi Zararlar

Maddi zararları ve/veya mali kayıpları tazmin eden sigorta poliçeleri, ilgili olayın meydana gelmesi üzerine sigortalı tarafından derhal temsil edilen zararlar oldukları için “birinci şahıs” zararlarını sigortalayan poliçelerdir. Bu anlamda, dolaysızlık mutlaka zamansal bir kavram değildir, öyle ki sigortalı tehlike oluştuğunda anında bir kayıp meydana gelir.

Bazen oluyor ama bazen olmuyor. Örneğin, bir makine parçasındaki gerilimi artıran, ancak sonraki birkaç hafta veya ay boyunca maddi hasara yol açmayan bir vidayı aşırı sıkma konusunda mürettebat veya tamircinin ihmali olması durumunda, bir kayıp gecikebilir. Bu bağlamda dolaysızlık, meydana gelen zararın ilk anda sigortalıya ait olması anlamına gelmektedir.

Buna karşılık, sigortalıyı yasal yükümlülüklere karşı tazmin eden bir sigorta poliçesi, “üçüncü şahıs” kayıplarına karşı sigortalayan bir poliçedir, çünkü ilgili zarar, sigortalıyı bundan yasal olarak sorumlu tutmak isteyen üçüncü şahıs tarafından derhal maruz kalınır. 

Poliçe birinci şahıs kayıplarına karşı sigorta yapıyorsa, üçüncü şahsın dava hakları bu düşünceden etkilenir. Bir üçüncü kişi, ilgili poliçe kapsamında, sigorta sözleşmesinin taraflarından biri olarak, üçüncü kişinin uğradığı zararla ilgili olarak bir tazminata hak kazandığı anlamına gelen bir müşterek sigortalı olabilir. Bu bağlamda, müşterek güvence altına alınan üçüncü kişi aslında hiçbir şekilde üçüncü bir taraf değildir.

Üçüncü kişi, poliçede bu şekilde adlandırılması, poliçede tanımlanan “sigortalı” sınıfına dahil olması veya adı geçen sigortalının üçüncü kişi adına sigorta sözleşmesini akdetmiş olması nedeniyle müşterek sigortalı olabilir.

Bununla birlikte, üçüncü bir kişinin sigortacıya karşı hakları sigortalıdan bağımsız olmayabilir, örneğin yasal veya hakkaniyete uygun bir devralan olarak sigortalıdan kaynaklanabilir. Sigortalı, sigortalının uğradığı bir zarara ilişkin olarak birinci şahıs zararlarını sigortalayan (poliçenin kendisinin aksine) poliçe kapsamındaki haklarını üçüncü bir şahsa devrederse, bu üçüncü şahıs sigortacıya karşı dava hakkını aşağıdaki durumlarda uygulayabilir. Üçüncü şahsın değil, sigortalının uğradığı zarara saygı gösterilmesi gerekir.

Benzer şekilde, sigortalı bir gemiyi mal kaybı veya hasarına karşı sigorta ettirirse ve sigortacı ipotekli bankaya “zarar alacaklısı” olarak herhangi bir tazminat ödemeyi kabul ederse, hasar alacaklısı, sigortacının hasar alacaklısına ödeme taahhüdünü yerine getirme hakkına sahip olabilir. 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Şahısların Hakları) Yasası uyarınca, sigortalının gemisinin uğradığı kayıp veya hasarla ilgilidir.

Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıs tarafından değil, sigortacı tarafından sigortalıyı tazmin etmek için verilen bir vaadi icra ediyor olsa bile, üçüncü şahsın sigorta konusuyla ilgili menfaati, sigorta konusu ile çok benzer veya aynı olabilir. Bununla birlikte, asıl mesele, üçüncü şahsın, sigortacının zararına ilişkin olarak sigortacının tazminat yükümlülüğünü yerine getirdiğidir, üçüncü şahsın zararı değildir.


Haksız fiil nedeniyle manevi tazminat
Maddi zarar Nedir
Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
Basit yaralamada manevi tazminat miktarı
Maddi tazminat
Manevi zarar Nedir
Tazminat davası açma süresi
Haksız fiil nedeniyle tazminat Yargıtay kararları


Üçüncü şahıs riskleri sorumluluk sigortası ile ilgili pozisyon farklıdır, çünkü çoğu durumda üçüncü şahıs sigortalıya dava açma hakkına sahip olabilir ve sigortacıya karşı dava açmadaki menfaati, sigortalının tazminat hakkını icra etme endişesini yansıtır. sigortacı tarafından sigortalının üçüncü kişiye karşı yasal sorumluluğu. Bu anlamda, üçüncü kişinin sigortacıya karşı hakları, sigortalının veya sigortalının değil, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişinin uğradığı zararla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan bir tazminat almaya yöneliktir.

Bu bölüm, kim olurlarsa olsunlar, bu tür üçüncü şahısların, bir sigortacı tarafından düzenlenen tazminat sözleşmeleri olması gereken bir deniz sigortası poliçesi kapsamında sigortalının dava haklarını nasıl uygulayabileceklerini ele alacaktır.

Üçüncü bir şahsın doğrudan bir sorumluluk sigortacısına karşı dava açabileceği mekanizmalar şunları içerir:

(i) Sigortacının doğrudan üçüncü kişiye bir tazminat veya başka bir menfaat sağlamayı taahhüt ettiği poliçedeki bir hüküm;
(ii) Sigortacı tarafından doğrudan üçüncü kişiye verilen sözleşmeye dayalı bir taahhüt veya garanti mektubu;
(iii) Sigortalının sigortacıya karşı haklarının üçüncü kişiye sözleşmeye dayalı veya gönüllü olarak devredilmesi;
(iv) Sigortalının sigortacıya karşı haklarının yasal olarak üçüncü kişiye devredilmesi;
(v) Uluslararası sözleşmeler kapsamındaki eylem hakları;
(vi) Yabancı tüzük veya kanunlar uyarınca doğrudan dava hakları;
(vii) 1978 tarihli Medeni Sorumluluk (Katkı) Yasası kapsamındaki katkı hakları.

Tüm bu durumlarda, denizcilik poliçeleri tazminat sözleşmeleri olduğundan, sigortacının yükümlülüğü, duruma göre, sigortalıyı veya üçüncü kişiyi, aşırı tazminatın en azından olağan durumda olacağı şekilde maruz kalınan zararlara karşı tazmin etmekle sınırlıdır.

Bununla birlikte, bu bağlamda ilgili olabilecek başka bir husus daha vardır, yani, sigortacının, sigortalıyı veya üçüncü kişiyi, ihlal edilen bir sigorta talebinin makul olmayan bir şekilde geç ödenmesi nedeniyle maruz kalınan dolaylı veya daha fazla zararla ilgili olarak tazmin etme yükümlülüğü.

Sigorta Yasası (IA) 2015 A. Üçüncü şahsın sigortacıya karşı dava haklarını değerlendirirken, üçüncü şahsın bir sigorta tazminatının geç ödenmesine ilişkin tazminat talep hakkının poliçenin kanuni hükümlerine aykırı olarak değerlendirilmesi de uygun olabilir. zımni terim, ancak bu durumda tazmin edilecek zararın sigortalıya mı yoksa üçüncü kişiye mi ait olduğu sorusu ortaya çıkar.

Üçüncü Kişiye Doğrudan Ödeme Yapılmasını Gerektiren Poliçedeki Hükümler

“Birinci taraf” mülkiyet veya mali kayıp risklerine karşı sigorta sağlayan poliçeler, genellikle, ilgili mülkte sigortalanabilir bir menfaati olan ve söz konusu üçüncü şahsın menfaatini tanıyan üçüncü şahısları tanımlayan hükümler içerecektir. En yüksek noktasında, üçüncü şahıs müşterek sigortalı olarak adlandırılacak veya bir teminat sınıfı tanımına girecektir.

Bir ortak sigortalı olarak, üçüncü kişi, kendi sigortalanabilir menfaatinin zarar görmesi için poliçe kapsamında bir tazminat talep edebilir. Bir sorumluluk poliçesi bağlamında, müşterek sigortalı olarak üçüncü şahıs, üçüncü şahsın başkalarına karşı kendi hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak doğrudan sigortacıdan tazminat talep edebilir, çünkü üçüncü şahıs sigorta sözleşmesinin tarafıdır.

Birlikte sigortalılardan her birinin sigortacı karşısındaki konumu, sigortacının başka bir müşterek sigortalıyı tazmin ettikten sonra bir müşterek sigortalıya karşı halefiyet haklarını kullanma haklarından etkilenebilir, ancak bu haklar sigortacının bulunduğu yerde kısıtlanır. rücu haklarını kısıtlayan açık veya zımni bir şartın bulunması halinde, her iki ortak sigortalıyı da zarar bakımından tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir