SİGORTALANABİLİR FAİZ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SİGORTALANABİLİR FAİZ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 Maddi manevi tazminat faiz Manevi tazminat avans faizi Tazminat davalarında faiz oranı 0
KASİT SUİSTİMALLER – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

SİGORTALANABİLİR FAİZ

Bir sigortalının, bir poliçe kapsamında talepte bulunmasına izin verilmeden önce, sigorta edilen konuda sigorta edilebilir bir menfaate sahip olması gerekir. Sigortalanabilir menfaati tanımlamanın yanı sıra, onun şeylerin şemasıyla olan ilişkisini açıklamaz. Dolayısıyla konunun doğru anlaşılması için kavramın temeline veya temeline değinmek gerekir.

Bir tazminat sözleşmesi

Sigortalanabilir menfaat şartı, bir sigorta sözleşmesinin bir tazminat sözleşmesi olduğuna dair sigorta hukukunun temel ilkesinden kaynaklanır: bir deniz sigortası sözleşmesini, sigortacının sigortalıyı deniz zararlarına karşı tazmin etmeyi taahhüt ettiği bir sözleşme olarak tanımlar.

Bu nedenle, bir sigortalının herhangi bir poliçe kapsamında tazminat talep edebilmesi için öncelikle gerçekten bir zarara uğradığının gösterilmesi gerekir. Bunu kanıtlamak için, s 5(1)’de tanımlandığı gibi ‘deniz macerasıyla ilgilendiğini’ göstermelidir. Bu aşamada “sigorta edilebilir menfaat”in ne olduğu konusunda ayrıntılı bir çalışmaya girmeden, basit bir ifadeyle, sigortalının sigorta edilen şey ile varsa onun ilişkisini ifade ettiğini söylemek yeterlidir.

Sigortalının deniz macerasıyla herhangi bir ilgisi yoksa, yaptığı sözleşme oyun veya bahis olarak kabul edilecektir. Şunlar belirtir:

  • Bir deniz sigortası sözleşmesi, bir oyun veya bahis sözleşmesi olarak kabul edilir.
  • Sigortalının bu Kanunda tanımlanan sigortalanabilir bir menfaati olmadığı ve sözleşmenin böyle bir menfaat elde etme beklentisi olmaksızın akdedildiği hallerdedir.

Yukarıdan anlaşılacağı gibi, sigortalının, kayıp anında sigortalanan konuda sigorta edilebilir bir menfaati olmadığı için, yalnızca deniz sigortasının temel ilkesine, tazminat ilkesine değil, aynı zamanda her oyun veya bahis yoluyla deniz sigortası sözleşmesi geçersizdir. Dolayısıyla, iddiası bu iki gerekçeyle de tazmin edilemez.

SİGORTALANABİLİR FAİZİN TANIMI

İlk olarak sigortalanabilir menfaati genel terimlerle tanımlamakta ve daha sonra niteliğini daha spesifik terimlerle genişletmeye devam etmektedir. “Bu Kanun hükümlerine tabi olarak, bir deniz macerasıyla ilgilenen herkesin sigortalanabilir bir menfaati vardır” der.

‘Özellikle bir kişi, macera veya risk altındaki herhangi bir sigortalanabilir mülk ile herhangi bir yasal veya hakkaniyet ilişkisi içinde bulunduğu bir deniz macerasıyla ilgilenir ve bunun sonucunda sigortalanabilir mülkün güvenliğinden veya zamanında gelmesinden fayda sağlayabilir veya kaybolması veya zarar görmesi veya alıkonulması nedeniyle zarar görebilir veya bunlarla ilgili olarak sorumluluk doğurabilir.

‘Macerayla veya risk altındaki herhangi bir sigorta edilebilir mülkle herhangi bir yasal veya hakkaniyet ilişkisi içinde olabilecek kişiler’ genel olarak üç ana kategoriye ayrılabilir; bunlardan en bariz olanı, ister gemi olsun, ister sigortalı mülkün sahibidir.

İkinci sınıf, herhangi bir acil durumda veya başka bir şekilde, geminin ve/veya yükünün güvenliği için borç para vermiş kişileri; ve son olarak, pozisyonu açıkça bölümün ifadesine giren bir sigortacı vardır.

Bu üç kategorinin yanı sıra, Kanunda özel olarak belirtilmemiş olsalar da, deniz sigortası hukukunda sigortalanabilir bir menfaate sahip oldukları genel olarak kabul edilen başka taraflar da vardır: acenteler, taşıyıcılar, haciz sahipleri, rehinler ve rehinler; mütevelli ve icra memurları; esirler; ve temel olarak, bir deniz macerasından kazanç sağlayacak herhangi bir kişi. Temel ilke her durumda aynı olduğundan, bu kişilerin her birinin durumunu incelemek gereksizdir.

Sigortalanabilir menfaatin en basit şekli, sigortalanan şeyin mülkiyetidir. Mal sahibinin konumu, aşağıda belirtilmiştir:

‘Sigortalanabilir mülkün sahibi, bazı üçüncü şahısların kayıp durumunda onu tazmin etmeyi kabul etmiş veya yükümlü olmasına rağmen, tam değeri ile ilgili olarak sigortalanabilir bir menfaate sahiptir. Bir parça sahibinin menfaati de sigortalanabilir.


Tazminat davalarında faiz oranı
Kasko Sigortası temerrüt
Maddi manevi tazminat faiz
Manevi tazminat avans faizi
İs kazası tazminat faiz türü
Manevi tazminata yasal faiz işler mi
Haksız fiil faiz oranı
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası temerrüt


GEMİ SAHİBİ

İkinci kısmı, örneğin, kiracının kayıp durumunda mal sahibini tazmin etmeyi kabul ettiği durumlarda, duruma dikkat çekmek için yasalaştırılmıştır. Üçüncü bir şahsın, bir kayıp durumunda mal sahibini tazmin etmeyi kabul etmiş olabileceği gerçeği, gemisinde hala sigortalanabilir bir menfaati olduğunu iddia etme hakkından mahrum bırakmaz. Herhangi bir mal sahibinin çıkarlarını korumak için yalnızca böyle bir taahhütte bulunmasının son derece tehlikeli olacağını söylemeye gerek yok.

MAL SAHİBİ

Çoğu durumda, mülkiyet kanıtı herhangi bir sorun teşkil etmemelidir. Ancak bunu söyledikten sonra, özellikle satışa konu olan kargo ile ilgili olarak, alıcının veya satıcının zarar anında sigortalanabilir menfaate sahip olup olmadığını ayırt etmek her zaman kolay değildir. Hukukun bu alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çoğu, poliçenin bir aşamasında mülkiyet değişikliğinin olduğu durumlarla ilgilidir.

Her durumda can alıcı soru şudur: Kayıp anında sigortalanan şeyin sahibi (alıcı veya satıcı) hangi taraftır? Bunun cevabı, başka bir sorunun cevabına bağlıdır: Malların mülkiyeti hangi zamanda alıcıdan satıcıya geçecektir? Bu, doğal olarak, satış koşullarına bağlıdır.

Konu tamamen bir olgu meselesi olduğundan, davaların ayrıntılarına girmekle hiçbir yararlı amaca hizmet edilemez. Bununla birlikte, koşullu ve reddedilebilir menfaat konusu biraz yorum gerektirir.

Koşullu ve Feshedilebilir Çıkarlar

Özellikle, mal satışı yasasına özgü koşullu ve feshedilebilir çıkar kavramlarını barındırmak için çerçevelenmiştir. Bu kavramlar Kanunda tanımlanmamıştır. Konuya alıcı açısından bakıldığında, faizin satıcıya geri dönmesine neden olabilecek iki beklenmedik durum örneği sunmaktadır:

‘Özellikle, alıcının malları sigorta ettirdiği durumlarda, kendi seçimiyle malları reddetmiş veya satıcının gecikmesi nedeniyle riski satıcıya aitmiş gibi muamele etmiş olmasına rağmen, sigorta edilebilir bir menfaati vardır. 

Malların alıcısı, varışta satış koşullarına uymadığını, örneğin satılabilir kalitede olmadığını tespit ederse, her zaman malları reddetme hakkına sahiptir. Böylece, malın faizi alıcıya geçmiş olsa bile, alıcının malları reddetme seçme hakkını kullanması halinde yine de satıcıya geri dönebilir. Bu anlamda alıcının mallardaki menfaati şarta bağlıdır: menfaati belirli ihtimallere bağlıdır.

Alıcının menfaati, şarta bağlı olduğu için de feshedilebilir. Transit tamamlanana kadar, ödeme yapılmaması halinde satıcı transitte stopaj hakkını kullanmak isteyebilir. Alıcının menfaati, satıcının eylemiyle mağlup edilebilir veya kaybedilebilir. Faizi ödenmemiş satıcının tercihine bağlı olarak geri alınabilir olsa bile, bu onun menfaatini sigortalamasına engel değildir.

Satıcı, faizinin kaybından çok, faizinin geri alınmasıyla ilgilenir. Bir anlamda, onun ilgisi alıcınınkinin aynadaki görüntüsüdür. Transitte stopaj hakkını veya alıcının ret hakkını kullanması halinde, mal üzerindeki menfaati yeniden başlayacaktı. Her durumda, asıl zorluk faizin olup olmadığı değil, zarar anında faizin nerede (alıcıda veya satıcıda) yattığıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir