Sigortalanabilir Faiz Şartı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sigortalanabilir Faiz Şartı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

14 Temmuz 2022 Değer kaybı faiz TÜRÜ Sigorta davalarında FAİZ TÜRÜ Trafik kazası tazminat faiz oranı 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sigortalanabilir Faiz Şartı

Sigortalanabilir menfaat şartının önemini vurgulamak için ICC, sigortalanabilir menfaat şartı olarak bilinen kendi hükmünü, hükümlerini tekrarlayarak eklemiştir. Bir mal satışının, özellikle de uluslararası bir satışın doğası, daha önce görüldüğü gibi, mallardaki mülkiyetin zaman zaman satıcıdan alıcıya ve bunun tersi de olabilir.

Sigortalının sigortalanabilir bir menfaate sahip olması gereken kritik anın, zarar anında olduğu noktasına değinmek için hazırlanmıştır; basit ama net bir ifadeyle şöyle der: ‘Bu sigorta kapsamında iyileşmek için Sigortalı’nın sigortalanabilir bir sigortaya sahip olması gerekir.

İstisnalar

Bununla birlikte, sigortalının kayıp anında konuyla ilgili bir menfaatinin olması gerektiğine dair genel kuralın iki istisnası vardır. Birincisi ‘kayıp veya kayıp değil’ politikasıyla, diğeri ise bir vekilin pozisyonuyla ilgilidir.

Gemi veya mal kaybı, sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden önce veya sigortalının sigortalı konuda menfaatini elde etmesinden önce meydana gelebilir. İletişim teknolojisinin gelişmediği günlerde, herhangi bir zamanda, herhangi bir zamanda, kıyıda bulunan herhangi bir kişinin, denizdeki malının nerede olduğu veya güvenliği hakkında bilgi alması her zaman mümkün değildi.

Örneğin bir alıcı, hem kendisi hem de satıcı tarafından bilinmeyen, zaten denizde kaybolmuş olan malları satın almış olabilir. Böyle bir durumda alıcı, menfaatini ancak malın kaybından sonra elde etmiş olur. Ve eğer mallar için standart bir poliçe çıkaracak olsaydı, sebep ile zararı talep edemezdi.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, anılan bölüm hükmü ile tanınan bir ‘kayıp veya kayıp’ poliçesi yapılabilir:

  • Sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girdiği sırada sigortalının zarardan haberdar olduğu ve sigortacının haberi olmadığı sürece, zarardan sonraya kadar menfaatini elde etmiş olmasa bile geri kazanabilir.
  • Bir ‘kayıp veya kayıp değil’ poliçesi sigortalısının, sigorta konusuyla ilgili menfaatini zarardan sonraya kadar elde etmemiş olsa bile, bir zararı telafi etmesine izin verilir.
  • Onu kurtarmaktan alıkoyacak tek koşul, sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada, zarardan haberdar olması ve sigortacının bilmemesidir.

Söylemeye gerek yok, eğer sigortalı ziyanın farkında olsaydı ve sigortacı olmasaydı, sigortalı sadece azami iyi niyete uyma yükümlülüğünü ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda tüm maddi gerçekleri açıklama yükümlülüğünü de yerine getirmiş olur. Her iki durumda da sigortacı sözleşmeden kaçınma hakkına sahiptir.

Görüldüğü gibi, bir mal güvencesi, bu sorunlara karşı özellikle hassastır. Bu belki de UCM’nin konuyla ilgili kanuni kuralları tekrarlamayı neden gerekli bulduğunu açıklar. ‘Kayıp veya kayıp değil’ ifadesini kullanmasa da, aslında, 6. madde hükmünde yer alan kuralın bir tekrarıdır.


Trafik kazası tazminat faiz oranı
Sigorta davalarında FAİZ TÜRÜ
Değer kaybı faiz TÜRÜ
Kasko Sigortası temerrüt
Sigorta şirketi temerrüt tarihi
Trafik kazası ticari faiz
Poliçe limitini aşan faiz
Sigorta şirketi avans faizi


Yukarıda, Sigortalı, sigortalının zarardan haberdar olmaması ve Sigortacıların haberdar olmaması halinde, zararın sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden önce gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zararı tazmin etme hakkına sahiptir.

Yukarıdakiler aslında kanunun daha açık bir ifadesidir, çünkü ‘zararın sigorta sözleşmesi yapılmadan önce meydana geldiği’ ifadesi, zararın zamanını açıklığa kavuşturduğu için faydalıdır.

Bir sigorta poliçesi, bir kayıptan önce ve hatta sonra atanabilir. tarafından hatırlanmalıdır.

Sigorta edilen konudan ayrılan veya bu konudaki menfaatini kaybeden ve bunu yapmadan önce veya sırasında, açıkça veya zımnen poliçeyi devretmeyi kabul etmemiş olan bir sigortalı, poliçenin sonraki devirleri işlemez hale gelir.

Bir devralanın, devredenden daha iyi bir hak elde edemeyeceğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, poliçe, yalnızca temlik edenin, zıya anında sigortalanan şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaati varsa, temlik edene yarar sağlar. Poliçe bir kayıptan sonra temlik edilebilir, ancak temlik edenin kayıp anında sigortalanabilir bir menfaati olmalıdır.

SİGORTA

Bir deniz sigortası poliçesine konu olabilecek hususlara ilişkin Kanundaki tüm hükümler Kanunun 3 üncü maddesinden türetilmiştir. ‘Her yasal deniz macerası bir deniz sigortası sözleşmesinin konusu olabilir’ genel ifadesiyle başlar ve ardından bir deniz macerasına tabi tutulabilecek üç geniş konu kategorisini listeler. En belirgin olanları, yani ‘gemi, mallar ve diğer taşınırlar’ 3(2)(a); s 3(2)(b)’deki maddi olmayan duran varlıklardır.

Madde 26(1) ile, “Sigorta edilen konu, bir deniz poliçesinde makul bir kesinlikle belirlenmelidir” not edilmelidir. Bazı poliçelerde konu kısaca ‘gemi’, ‘mal’ veya ‘navlun’ olarak tanımlanır; eğer eşyanın mahiyeti, usulüne uygun olarak tayin edilmemişse, sigortacıyı yanıltabilecek nitelikteyse, o halde, sigortalı, sigorta konusu şeyin tam mahiyetini ifşa etmekle yükümlüdür.1 Ancak bu, niteliğinin veya sigortalının menfaatinin kapsamı poliçede belirtilmelidir. Böylece reasürör, reasürans yaptığını belirtmek zorunda değildir.

GEMİ

Politika Oluşturma Kurallarının 15. Kuralı şunları belirtir: “Gemi” terimi, zabitler ve mürettebat için tekne, malzeme ve teçhizat, erzak ve erzak ile özel bir ticaretle uğraşan gemiler söz konusu olduğunda, ticaret için gerekli olan olağan donanımları ve ayrıca, sigortalıya aitse, bir buharlı gemi, makineler, kazanlar ve kömürler ve motor depolarıdır.

Görüldüğü gibi, bir ‘gemi’ politikası, sadece gövdeden daha fazlasını kapsayan kapsamlıdır. Bu nedenle, bir armatör, zabitler ve mürettebat için erzak ve erzakları sigortalamak istemiyorsa, sigorta konusuna ilişkin açıklamalarında daha açıklayıcı olması gerekir; sadece ‘gövde ve makineler’ üzerine bir politika bu öğeleri içermeyecektir.

Yolculara yönelik mağazalar ve hükümler, bir ‘gemi’ sigortası poliçesi kapsamında değildir ve bu nedenle özel olarak sigortalanmalıdır. ‘Ticaret için gerekli olan sıradan donanımları’ neyin oluşturduğu elbette bir gerçek meselesidir.

Politika ve Maddeler

Şu anda, kullanımda olan tekneler için dört standart Kloz seti vardır, yani Enstitü Zaman Klozları Gövdeleri, 1/10/83. Tüm Maddeler İngiliz yasalarına ve uygulamalarına tabidir ve yalnızca her ikisi de açıkça beyan edilen mevcutu ile kullanılabilir. ‘burada aksi açıkça belirtilmedikçe, İngiliz Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine’ tabi olmak. Görüldüğü gibi, MAR 91 Formunun her birine, sigortaya ilişkin detayların girileceği bir çizelge eklenmiştir. Tanıtıldı ve adından da anlaşılacağı gibi, standart ITCH(95) ve IVCH(95)’den daha az kapsamlı bir kapsam sağlarlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir